Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Zemřel významný duchovní, někdejší politický vězeň Antonín Huvar

  18:30aktualizováno  18:30
V nemocnici v Novém Jičíně zemřel v úterý 22. září 2009 ve věku sedmaosmdesáti let duchovní Antonín Huvar. Ještě nedávno přispěl do cyklu Česká vize, který v Kavárně on-line publikujeme.

Antonín Huvar, Katolický kněz a bývalý politický vězeň | foto: Luděk Peřina, MAFRA

Huvarovu osobnost zde přibližujeme podstatným a redakčně upraveným i doplněným výňatkem z loňského textu Jiřího V. Musila, předsedy Vlastivědné společnost muzejní Olomouc (VSMO), a Marcely Musilové z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Rozloučení se zesnulým se uskuteční ve čtvrtek 1. října 2009 ve 14:00 hod v kostele sv. Mikuláše v Albrechtičkách. Po mši svaté bude Antonín Huvar pohřben do kněžského hrobu na místním hřbitově.

Nejprve fakta, kým Antonín Huvar byl

Papežský prelát, farář a familiár řádu P. Marie Jeruzalémské Mons. ThDr. Vzdělavatel orelské župy v Olomouci, prezident Mezinárodního sdružení bývalých politických vězňů se sídlem ve švýcarském Curychu, emeritní univerzitní pedagog a nositel řádu T. G. Masaryka (udělil prezident Václav Havel v roce 2000). O roku 2006 nositel Pamětní medaile k 60. výročí obnovení olomoucké univerzity.

Narodil se 23. července 1922 v Albrechtičkách, v katolické rodině jako sedmé dítě. Nižší gymnázium studoval v Příboře, po vzniku Protektorátu Čechy a Morava studoval od kvinty v Ostravě, kde v roce 1942 maturoval s vyznamenáním. Po absolutoriu teologické fakulty olomoucké univerzity v roce 1947 působil ve Vizovicích, kde s pověřením arcibiskupa Matochy vedl mj. mládež v exercičních kursech. 26. září 1948 byl zatčen "pro aktivní činnosti s mládeží" a 6. listopadu téhož roku byl v Uherském Hradišti odsouzen a vězněn. V letech 1948 až 1949, tzn. jako šestadvacetiletý, prodělal krutosti pracovních táborů na Mostecku, kde pracoval na šachtách Pluto, Koh-i-nor, Centrum, Nejedlý. Poznal také kruté poměry borské věznice (1949-1952, týrání, samotky, korekce) a dalších věznic (Mírov, Mladá Boleslav, Kartouzy), čtyři roky pracoval v uranových dolech (Náchodsko, Tmavý důl, důl hrůzy a smrti - Svatobořice). Když byl propuštěn z vězení, jedenáctý rok po odsouzení, nedostal státní souhlas k duchovní službě.

česká vize

Příspěvek do seriálu Česká vize, který napsal Antonín Huvar v srpnu najdete zde: Vládnout nám musí osobnosti, nikoliv mravní trosky, míní kněz a politický vězeň Huvar.

Na obživu si Huvar vydělával jako dělník v podniku státního rybářství (to trvalo devět let), v olomouckých Dopravních stavbách a velkomlýně v Jeseníku nad Odrou (šest let). Státní souhlas k duchovní činnosti mu byl udělen roku 1967, po osmi letech mu byl odebrán a znovu udělen až v roce 1982, kdy byl ustanoven administrátorem v Orlové a krátce působil i ve farnostech Rychvald a Petřvald. Od roku 1990 působil ve farnosti Velká Bystřice a Hlubočky. Současně vyučoval na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě Olomouc (1990-1993). 1. ledna 2005 odešel do důchodu, který prožíval ve Vražném. Nadále však vypomáhal kněžskou službou.

Dali mu trpce okusit

Trpkost a bezvýchodnost svého údělu snášel Huvar obdivuhodně, bez stýskání a uhýbání. Žil duchovně a duševně čistě z pevných základů své osobnosti - rodinné výchovy, duchovní formace, pravdy své víry, následoval dobrou zvěst a nacházel duchovní oprávnění a odměnu. Nezlomili ho, pokračoval vždy ve svém poslání a stále za sebou zanechává hmotné a intelektuální statky jako přetrvávající doklady o své poctivé životní cestě.

I v těch nejtěžších situacích svého života vzorně plnil své pedagogické a duchovní poslání. Již na konci teologických studií po válce byl pověřen výukou v rámci obnovovaného skautského hnutí (stejně pak po krátkém oživení po "pražském jaru" v roce 1968), přednášel ve skautské Oblastní i Zemské škole v Rajnochovicích a Červeném Hrádku. Tehdy byl také velitelem junáckého tábora na Cábu. Ve svém vizovickém působišti vedl s pověřením arcibiskupa Matochy přípravu ministrantů, přednáškové turnusy pro děti a mládež, také exerciční kursy pro mládež.

Antonín Huvar, katolický kněz a bývalý politický vězeň, v pražských Ďáblicích vzpomínal na oběti komunismu; červen 2007.

Po odsouzení se mu zpočátku dařilo z vězení (Libkovice, Jiřetín) předávat "motákovým způsobem" referáty pro vatikánský rozhlas. Týkaly se mravního stavu vězňů a jejich "převychovatelů" (tématika: Přítomný společenský i mravní stav v českých věznicích, Jednání a způsoby tzv. převýchovy v současných věznicích). V padesátých letech psal samizdatové traktáty: Odvaha, předpoklad přežití, Víra - pomocník v opuštěnosti; Člověk, který se nezná; Čistota duše - základ klidu; Křesťanství - systém naděje; Tvář nové Evropy a další. Studijně se zabýval spisy Otilie Mosshammerové, R. Bourdona, Ch. Dickense. Ve věznicích pokračoval ve vzdělávání, a to díky spoluvězňům - profesorům: dr. J. Krejčímu na borském "izolovaném oddělení" a oddělení samotek (přednášky z práva, hlavně mezinárodního práva), dr. K. Procházkovi (psychologie a parapsychologie), dr. R. Dacíkovi, dr. Hanusovi a dr. Zvěřinovi (morálka), dr. Habáňovi (logika a metafyzika). Během pobytu na Mírově nezaostal ani v edukaci praktických dovedností: vyučil se tam košíkářem.

Nezlomili ho

Profesor Josef Maňák k Huvarovu trpkému osudu nedávno řekl: "Měl jsem v životě štěstí setkat se s tzv. 'muklem' (komunistickým vězněm - doslova mužem určeným k likvidaci), který byl za svou skautskou činnost jako mladý kněz tvrdě potrestán dlouholetým žalářováním. Prošel snad všechny komunistické pracovní tábory u nás, ale neztratil lidskost, optimismus, dokonce ani humor. Velký Člověk!" (viz publikace ŠVEC, V.: Životní cesta jako proces výchovy a sebevýchovy: Dialogy s Josefem Maňákem nejen o pedagogice. Brno, Konvoj, 2003).

Po propuštění z vězení Antonín Huvar zúročoval své prohloubené vědomosti umocněné zkušenostmi a útrapami z věznění v kursech "tajné university" po boku prof. dr. J. Zvěřiny, kdy přednášel na témata: Ožehavé otázky mládeže, Denní formace, Vybrané stati výchovné z Nového Zákona a také ve skautské letní škole ve Švagrově, kde přednášel na téma Filosofie dějin skautingu. V obdobích, kdy pracoval v manuálních profesích bez státního souhlasu k výkonu povolání duchovního, ale i po udělení souhlasu často přednášel na mnoha místech - zprvu především na Moravě, později byl zván k přednáškám i jinde v republice a v posledním desetiletí přednášel na mnoha místech v zahraničí, především v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii (roku 1992 vedl v Římě kurs pro mládež, na němž proslovil řadu přednášek). Ještě v roce 1989 mu byly rukopisy a také nahrávky přednášek na magnetofonových kazetách (v počtu 200 ks) zabaveny Státní bezpečností.

internetové stránky

Více informací i fotografií najdete na internetových stránkách Mons. Antonína Huvara.

Po roce 1990 byl mnohokrát osloven rozhlasem a jeho přednášky, projevy a diskusní příspěvky zazněly častokrát na rozhlasových vlnách, což platí rovněž o televizi, do níž byl pozván vícekrát, vystupoval v různých pořadech týkajících se třetího odboje. Opakovaně přednášel v katechetických kursech (na konci šedesátých let a po roce 1990), byl prvním univerzitním pedagogem v oboru křesťanské pedagogiky a katechismu po obnovení činnosti Cyrilometodějské teologické fakulty University Palackého v Olomouci, na které ukončil své působení nedlouho před dovršením 71 let. Huvar přednášel rovněž na celostátních vědeckých konferencích uspořádaných k nedožitým výročím osobností české pedagogiky (např. k výročím Františka kardinála Tomáška, doc. dr. Cyrila Stejskala), které spolupořádala Vlastivědná společnost muzejní.

Antonín Huvar, katolický kněz a bývalý politický vězeň

Důležitost žabího pohledu

Sdělení o literární činnosti Antonína Huvara omezíme na přehledový výčet jeho nejvýznamnějších knižních publikací. V roce 1971 byla v exilu, v Torontu, vydána jeho učebnice Vliv prostředí na utváření charakteru dítěte, a to v souvislosti s jeho tehdejším pedagogickým působením na C. - M. bohoslovecké fakultě, jejíž činnost byla roku 1968 nakrátko obnovena v Olomouci. V roce 1994 byla vydána upravená verze jeho habilitační práce (rukopis Huvarovy docentské práce byl dokončen v roce 1992, v následujícím roce byla práce vědeckými oponenty doporučena jako vyhovující v rámci autorova habilitačního řízení). Následovalo vydání jeho Hovorů k bratřím v době tísně, což je podtitul Huvarovy knihy teologických, pedagogických, psychologických a uměnovědných esejů, zamyšlení a úvah z let 1956 až 1995. V kanadském nakladatelství Moravia Publishing byla ve dvou vydáních publikována kniha dokumentů z autorova života pod názvem Střepy, obsahující líčení reálných událostí ze všech období života, působící na čtenáře často tristně a bezvýchodně, v kontrastu s autorovým neutuchajícím optimismem, vyvěrajícím z hodnot jím uznávaných - víry, naděje a lásky.

Ukázkou vysoké odbornosti, vyzrálé empirické zkušenosti a teologické moudrosti autora jsou poměrně rozsáhlé texty věnované psychologickým a pedagogickým otázkám edukace, praktického vedení a pastoračního provázení hochů a dívek až do vývojového období "druhé dětství". Poslední publikace (Život žabím pohledem) přináší autorův pohled na život z různých úhlů pohledu (politického, pedagogického, psychologického i teologického), přičemž inspiračním východiskem byly autorovy pracovní peripetie, konkrétně období jeho práce rybářského dělníka s důvěrně známým horizontem vodní hladiny rybníků, výchozím horizontem žabího pohledu na svět. Jakou dynamikou se vyznačuje Huvarova rétorika při přednáškách a homiliích, stejně působí na čtenáře jeho literární dílo. Je živým dokumentem nelehkého a pro většinu lidí nepředstavitelně těžkého života, přitom osudu žitého poctivě naplno a příkladně na vysoké úrovni intelektuální i spirituální.

Přehled nejdůležitějších knižních publikací Mons. A. Huvara

Vliv prostředí na utváření charakteru dítěte; Toronto, Moravia Publishing, 1970
Přirozená výchova k vůdcovství: S použitím nadpřirozených faktorů; Olomouc, Matice cyrilometodějská, 1994
Záblesky z temného dolu: Hovory k bratřím v době tísně; Nový Jičín, Kontext, 1995
Střepy jednoho života; Toronto, Moravia Publishing, 1995
Synci: od kolébky k oltáři,; Olomouc, MCM, 1996
Dívčiny; Olomouc, Matice cyrilometodějská, 1997
Otec kardinál Tomášek (In: Musil, J. V. a kol.: Zdroje a prostředky pedagogiky prof. ThDr. Františka kardinála Tomáška); Olomouc, MCM, 1999)
Univ. doc. PhDr. Cyril Stejskal - nezlomený účastník dějin hanby a slávy po roce 1948 (In: Musil, J. V. (ed.) aj. Doc. Dr. Cyril Stejskal, 31. 12. 1890-10. 9. 1969); Olomouc, Vlastivědná společnost muzejní, 2001
Život žabím pohledem (monografie na CD-ROM); 2003, 750 stran


Autoři: , , Kavárna


ZPRÁVY: Babiše překvapuje urputnost policie při další žádosti o jeho vydáníHlavní zprávy

Nejčtenější

Právníci přechytračili soud. Vyhýbali se mu až do promlčení činu

Obžalovaní Karel Hnilica a Lenka Hnilicová na snímku z prosince 2012

Manželský pár advokátů Hnilicových názorně demonstroval, jak je v Česku možné se vyhnout trestu od soudu. Byť jde o...

Ve věku 39 let zemřel veterán Mevald vyznamenaný za službu v Afghánistánu

Prezident Miloš Zeman a český voják Jaroslav Mevald při slavnostním udílení...

Ve věku 39 let zemřel v pátek náhle český veterán Jaroslav Mevald zraněný v roce 2014 v Afghánistánu. Za hrdinství,...U požáru motorestu na dálnici D10 zasahovali hasiči i v noci

Motorest Čtyři kameny u dálnice D10 nedaleko Hlavence u Prahy na snímku z 19....

Středočeští hasiči v noci na neděli pokračovali v hašení požáru motorestu Čtyři kameny na mladoboleslavské dálnici...

Dopravní podnik testuje gumové bodáky, mají zastavit přebíhače kolejí

Na tramvajové zastávce v Braníku dopravní podnik testuje zábrany v kolejišti...

Pražský dopravní podnik zkouší na jedné z tramvajových zastávek v Braníku gumové zábrany ve tvaru malých bodáků. Mají...

ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN půjdou společně. Vést Sněmovnu Fiala nechce

ODS. TOP 09, KDU-ČSL a hnutí STAN se dohodly na společném postupu při formování...

Čtyři strany ve Sněmovně - ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN - se domluvily na společném postupu při formování Sněmovny a...

Další z rubriky

ZÁPISNÍK: Naše česká Kanada. Jak starosta řádil, lhal a měl podporu

Torontský starosta Rob Ford se přiznal, že v minulosti kouřil crack.

Škromach oceňoval konspirační teorie. Srovnání: česká politika a starosta Toronta, který kouří crack, lže a pije. Boj...

ZÁPISNÍK: České sebebičování. Přijali jsme Mnichov a vůbec

Edvard Beneš před svou vilou

Obama přestal kouřit kvůli své ženě a lidem chybí nadhled. Říkáme, že jsme nejhorší a že se Beneš v roce 1938 choval...

ZÁPISNÍK: Panika o českých volbách a sex v Japonsku

Figuríny s oběšenci se objevily v úterý ráno 22. října na pražském Klárově

Cizinci se divili, proč Češi šílí kvůli volbám. Vzpomínky na válku. Málo sexu u Japonců podle The Washington Post....

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.