Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Válková: Žalobce by za chyby mohl přijít o půl platu až na tři roky

  8:30aktualizováno  8:30
Důtka za nevhodné veřejné vyjadřování či snížení platu až o polovinu na tři roky za zmaření trestního stíhání. Tak by mohly vypadat nové sankce ze strany Ministerstva spravedlnosti pro státní zástupce. V rozhovoru pro iDNES.cz je popsala ministryně Helena Válková. Rozhovor poskytla u příležitosti 14. Evropské kriminologické konference, která začala v Praze.

Ministryně spravedlnosti Helena Válková | foto:  František Vlček, MAFRA

Bylo obtížné konferenci do Prahy získat?
Bylo to velmi náročné. V březnu 2012 jsme založili Českou kriminologickou společnost a o konání kongresu jsme usilovali. Nevěřili jsme ale, že bychom hned dostali možnost jej získat, protože o něj má zájem řada zemí. Podařilo se, jsem velmi ráda. Přihlásilo se 1 100 lidí, kteří sem přijedou. Nejde jen o evropské, ale třeba i o americké špičkové odborníky, kde existují rozsáhlé, finančně dobře dotované výzkumy a my se tak snadněji dostaneme k poznatkům, které bychom si jinak neopatřili. Sejde se zde elita expertů, a to nejen kriminologů, ale také těch, kteří pracují v praktickém výkonu trestní justice v širokém smyslu slova. Účast přislíbili soudci, pracovníci ve vězeňství, probační úředníci, policejní úředníci i ti, co dříve u těchto institucí pracovali a nyní se věnují například výzkumu, což je optimální kombinace předchozí praxe s pozdější teorií a výukou.

Vrcholné setkání kriminologů v Praze

V Praze se od 10. do 13. září sejde více než tisíc kriminologů z celého světa, přes 900 jich chce na konferenci vystoupit. Čtrnáctá Evropská kriminologická konference tak bude zřejmě dosud největší v historii. Záštitu nad ní přezvala ministryně spravedlnosti Helena Válková a primátor Tomáš Hudeček.

Konference slavnostně začala ve středu, první příspěvky na ní zazní ve čtvrtek ráno. Akce skončí v sobotu 13. září.

Odborníci budou diskutovat v prostorách Právnické a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Bavit se budou například o problému migrace, užívání drog, financování kriminality či postavení obětí trestných činů.

"Název konference 'Evropská kriminologie: inspirace růzností' vyjadřuje prostor pro výměnu myšlenek a výzkumných poznatků ze všech oblastí kriminologického bádání a také z pohledu různých tradic, přístupů a zkušeností evropských - a nejen evropských - zemí. Výsledky konference a prezentované poznatky budou významné nejen pro kriminologii a akademickou obec, ale i pro trestní legislativu, justici, vězeňství a další složky," uvedli pořadatelé (více informací na webu konference).

Co si ze setkání expertů Česko může odnést?
Název kongresu je „Inspirace růzností“ a má říci, že evropská kriminologie má mnoho podob, ale zkoumá společný fenomén a ověřené poznatky se dají aplikovat i v zemích, kde výzkum neprobíhal. Témat na kongresu bude hodně. Mezi ta důležitá patří organizovaný zločin a korupce. Na toto téma je Česko supersenzitivní, protože veřejnost si myslí, že organizovaný zločin a korupci nedovedeme nebo dokonce ani nechceme důsledně stíhat, že tu chybí politická vůle k důslednějším postihům a přísnějším sankcím.

Na kongresu se bude řešit, jaké jsou optimální způsoby řešení tohoto druhu kriminality, ale také jaká existuje prevence, včetně toho, jaké sankce se v praxi jiných zemí osvědčily a jaké nikoliv. Zahraniční výzkumy ohledně bagatelní trestné činnosti například ukázaly, že některé trestní sankce nevedly k očekávaným výsledkům nápravy odsouzených - například trest obecně prospěšných prací funguje dobře jen u určité skupiny pachatelů. Je důležité, abychom na základě ověřených zahraničních poznatků a zkušeností neudělali stejné chyby. Důležitá je i správná komunikace problémů souvisejících s řešením kriminality vůči laické veřejnosti, která si někdy slibuje od zpřísněných sankcí více, než je reálné jimi dosáhnout. Obecně lze říci, že řešení příčin kriminálního chování by mělo ve většině případů dostat vždy přednost před neuváženým populistickým zpřísňováním trestních sankcí.

Kriminologie

Kriminologie je věda o kriminalitě (zločinnosti), o jejích pachatelích a obětech a o její kontrole. Kriminologie je naukou multidisciplinární. Kriminalita jako sociálně patologický fenomén má totiž aspekty společenské i osobnostní, a tak kriminologie čerpá své poznatky například ze sociologie, psychologie, psychiatrie, kriminalistiky, pedagogiky, trestního práva, statistiky a dalších oborů. Současně je kriminologie vědou empirickou, neboť zkoumá kriminalitu jako reálný jev.

Základním a trvalým úkolem kriminologie je získávání poznatků o kriminalitě a jejích souvislostech. Výsledky kriminologického poznání mají sloužit především zákonodárným orgánům, justičním orgánům a dalším orgánům sociální kontroly. (celou definici najdete na stránkách Institutu pro kriminologii a sociální prevenci).

V české justici se nyní probírá především chystaná novela občanského zákoníku, který platí od ledna. Jak jste zatím spokojená s její přípravou?
Spokojená není asi správný výraz pro to, jak hodnotím přípravy novely občanského zákoníku, protože spokojená budu, až dostanu od týmu pana prvního náměstka návrh, který budu moci poslat do připomínkového řízení. Zatím takový návrh nemám, ale vím, že se na něm intenzivně pracuje a brzy jej dostanu.

Ptám se na to i proto, že proti novele se vyjádřily tři desítky expertů včetně hlavního autora nového občanského zákoníku Karla Eliáše. Experti nabízejí ministerstvu pomoc, protože tvrdí, že novela nevychází vstříc praxi, a že jsou změny uspěchané. Jak se k jejich výzvě postavíte?
Předně zde jde o vysvětlení, proč se neomezila příprava novely na ryze technické opravy, ale zahrnula i otázky koncepčního rázu. S ohledem na očekávaný delší legislativní proces, kdy jakákoliv na podzim předkládaná novela musí počítat s tím, že její účinnost se posune až na počátek roku 2016, jsme zamýšleli zahrnout do novely nového občanského zákoníku i některé změny věcné povahy. V tomto ohledu jsme proto „testovali“ vstřícnost jejího přijetí na pracovním setkání členů ústavně právního výboru ve Špindlerově Mlýně. Také byla zaslána k posouzení panu profesorovi Eliášovi, hlavnímu autorovi nového občanského zákoníku. V současné době vyhodnocujeme získané reakce a pan doktor Pelikán s dalšími pracovníky ministerstva připravuje takovou novelu, která by měla větší šanci na úspěšné pojednání a přijetí jak odbornou veřejností, tak v rámci legislativního procesu. To neznamená, že se omezíme výhradně na odstranění technických chyb. Rozhodně budeme navrhovat i změny věcné, ale ne v takovém rozsahu, jak jsme původně předpokládali.

Další velkou legislativní změnou je plánovaný zákon o státních zastupitelstvích. V koaliční smlouvě je, že zajistíte nezávislost státních zástupců, na adresu návrhu zákona ale zaznívá, že by mohl státní zastupitelství spíše svazovat.
Jsou to dvě strany jedné mince. Na jedné straně větší nezávislost, protože máme upravené pevné funkční období vedoucích státních zástupců, na straně druhé i jejich větší odpovědnost za nesprávný postup, chybné rozhodnutí, bezdůvodné omezení základních práv obviněného a podobně. Pokud dojde k takovému porušení povinnosti státního zástupce jednat vždy podle zákona nestranně a spravedlivě, musí napříště počítat s tím, že jej může postihnout citelnější kárná sankce než dosud.

Právě kárné provinění je možná neuralgickým bodem, který znervózňuje některé kritiky a možná i státní zástupce, protože si myslí, že tím může snížit jejich nezávislost. To je ale omyl. Státní zástupce nebude v ničem zkrácen na svých právech v tom smyslu, že by byl více kontrolován ministerstvem spravedlnosti nebo že by jeho pokyny byly kontrolovány častěji. Chceme zpřísnit kárnou odpovědnost například tehdy, když nastanou průtahy zaviněné státním zástupcem, bude se nevhodně chovat vůči kolegům či účastníkům řízení, což jsou ta méně závažná kárná provinění. U těch závažnějších, jako jsou například zásahy do základních lidských práv, jednání, které zmaří ve svém důsledku řádný průběh trestného řízení, budou postihy logicky ještě citelnější: finanční sankce, dočasné zproštění funkce nebo odvolání z funkce.

Druhým neuralgickým bodem je návrh dvou nových, specializovaných státních zastupitelství, která by vznikla v Praze a Olomouci na krajské úrovni. Jedno by mělo na starosti závažnou trestnou činnost majetkové povahy, hospodářské trestné činy, daňovou kriminalitu, organizovaný zločin. To druhé by se zabývalo případy, které souvisejí s korupcí. Diskuse, která se vede, je o tom, zda by nebyl lepší jeden speciál na úrovni Nejvyššího státního zastupitelství. Tento návrh však nepodporujeme.

Proč?
Došlo by k problematické koncentraci moci u Nejvyššího státního zastupitelství. Šéf takto organizačně začleněného speciálu by byl náměstkem nejvyššího státního zástupce a současně by to předpokládalo zrušení vrchních státních zastupitelství, takže velmi zjednodušeně řečeno by to znamenalo, že funkce vrchních státních zástupců by převzal nejvyšší státní zástupce a s tím i příslušnou stížnostní agendu. Měl by těch kompetencí, dle našeho názoru, příliš. Současně nemůžeme předpokládat, že vždy na tomto místě bude člověk, jako je pan doktor Pavel Zeman, kterému já osobně plně důvěřuji a jehož odbornou autoritu a morální integritu nezpochybňuji. V současné době ho ale může bez uvedení důvodů odvolat vláda. V našem návrhu oproti tomu je, že se tak může stát, pokud je nečinný déle než pět měsíců nebo se dopustí kárného provinění. To je jednoznačně změna ve prospěch posílení nezávislosti nejvyššího státního zástupce.

Ministryně spravedlnosti Helena Válková

Ministryně spravedlnosti Helena Válková

Hovořila jste o finančních sankcích či dočasném zproštění funkce. Jakou konkrétní podobu by tato pravidla měla?
Pokud by šlo například „jen“ o nevhodnou manipulaci se spisovým materiálem nebo nevhodné veřejné vystupování, tak by bylo podle našeho návrhu možné uložit důtku nebo snížení platu až o 20 procent na dobu nejdéle šesti měsíců, v případě opakování takového chování by se postih logicky zpřísňoval. U nejzávažnějších provinění, jako například vážné ohrožení či zmaření trestního řízení, neodůvodněný hrubý zásah do lidských práv, jsou navrhované sankce již velmi citelné, protože může jít o snížení platu až o 50 procent, a to nejdéle na dobu tří let. Nebo lze uložit podmíněné odvolání z funkce státního zástupce se zkušební dobou na dva až pět let. Po tuto dobu by byla jeho práce průběžně kontrolována, a pokud by se selhání opakovalo, byl by odvolán. Současně chceme novelizovat také zákon o kárné odpovědnosti soudců, státních zástupců a soudních exekutorů, kde chceme prodloužit subjektivní a objektivní promlčecí lhůty (šest měsíců a tři roky), aby bylo možné vůči státnímu zástupci uplatnit regres (postih, pozn. red.), což je v současné době skoro vyloučené.

Sankce by se týkaly jen vedoucích státních zástupců?
Ne, týkaly by se každého státního zástupce. Kdyby se takového jednání dopustil vedoucí státní zástupce, přicházela by v úvahu logicky přísnější sankce, protože on má být příkladem a má také daleko větší odpovědnost. Ale pochopitelně je třeba posuzovat vždy každý konkrétní případ individuálně. Já věřím, že naprostá většina státních zástupců pracuje dobře, ale několik procent jim kazí renomé a nepříznivě ovlivňuje obraz justice v očích veřejnosti. A to se musí změnit. Jedním z nástrojů pro to by měla být i navrhovaná nová právní úprava kárné odpovědnosti.

Návrh zákona počítá, že státní zástupci budou vedoucí funkce zastávat jen určitou dobu. O jaké délce se uvažuje?
U nejvyššího státního zástupce je to sedm let, u vrchních státních zástupců jsme uvažovali o pěti letech. Jsou to ale všechno čísla, která mohou ještě doznat změny. Nyní, na rozdíl od pracovního poměru, vykonávají svoji funkci bez omezení až do dovršení 70 let.

Vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci bude zachováno?
Ano, počítáme s tím, že zůstanou zachována. Pokud jsme na posledním jednání ústavně právního výboru slyšeli, že státní zástupci i poslanci mají ke dvěma speciálům rezervovaný postoj, tak je samozřejmě nemusíme takzvaně za každou cenu prosazovat a můžeme místo toho posílit vrchní státní zastupitelství, aniž bychom je rušili a rozhoupávali celou soudní soustavu. Z hlediska veřejnosti je důležité, aby tady byli dobře zaplacení odborníci, kteří se problematice korupce a závažné hospodářské trestné činnosti budou intenzivně věnovat. Pokud tedy zjistím, že tady neexistuje politická shoda, která by se týkala zřízení dvou nových samostatných specializovaných státních zastupitelství, tento bod můžeme vynechat.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová upozornila, že pokud by se státní zástupci, kteří by se věnovali případům korupce, přesunuli do Olomouce, tak se tam přesunou i již rozpracované věci a ti, kteří na nich začali původně pracovat, už nebudou mít šanci je dokončit.
Právě proto jsme se ve Špindlerově Mlýně (na jednání zmíněného ústavně právního výboru sněmovny, pozn. red.) sešli, aby mě upozornili na slabiny navrhované právní úpravy. V ní může být třeba určité přechodné období, máme tam variantní řešení právě pro dokončení těchto případů. Jedno z nich počítalo s tím, že je budou dokončovat vrchní státní zastupitelství. Překvapil mě vysoký počet takových případů. I tento fakt samozřejmě musí naše úvahy korigovat. Práce, kterou jsme na návrhu nového zákona už udělali, nepůjde však rozhodně vniveč, protože buď ve smyslu uplatněných připomínek připravíme jeho změny, nebo připravíme novelu stávající právní úpravy.

Proč jste se rozhodli vyšetřování korupce centralizovat v Olomouci?
Protože jsme si říkali, že tam bude menší specializované státní zastupitelství, protože by se mělo zabývat věcmi, které mají menší nápad (množství návrhů, které jsou soudu doručeny, pozn. red.).

Autoři: ,


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Po těžké nemoci zemřela ve věku 49 let wimbledonská vítězka Jana Novotná

Wimbledonská vítězka Jana Novotná (1998)

Český tenis přišel o jednu ze svých nejvýraznějších osobností, v neděli zemřela wimbledonská šampionka Jana Novotná....

Právníci přechytračili soud. Vyhýbali se mu až do promlčení činu

Obžalovaní Karel Hnilica a Lenka Hnilicová na snímku z prosince 2012

Manželský pár advokátů Hnilicových názorně demonstroval, jak je v Česku možné se vyhnout trestu od soudu. Byť jde o...Ve věku 39 let zemřel veterán Mevald vyznamenaný za službu v Afghánistánu

Prezident Miloš Zeman a český voják Jaroslav Mevald při slavnostním udílení...

Ve věku 39 let zemřel v pátek náhle český veterán Jaroslav Mevald zraněný v roce 2014 v Afghánistánu. Za hrdinství,...

Babiš: Jsem zklamaný hlavně z Pirátů, předčasné volby jsou nesmysl

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš během rozhovoru pro MF DNES. (8. listopadu 2017)

Až sestavíme vládu, půjdeme jednat s každým a začneme u ODS, říká šéf ANO Andrej Babiš. Osloví všechny strany, přestože...

U požáru motorestu na dálnici D10 zasahovali hasiči i v noci

Motorest Čtyři kameny u dálnice D10 nedaleko Hlavence u Prahy na snímku z 19....

Středočeští hasiči v noci na neděli pokračovali v hašení požáru motorestu Čtyři kameny na mladoboleslavské dálnici...

Další z rubriky

Jedli zasadili k narození syna, teď je z ní vánoční strom u radnice

Příjezd a stavba vánočního stromu na náměstí Přemysla Otakara II. v Českých...

Na českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. láká pozornost místních i turistů zhruba 15 metrů vysoká jedle...

A vařila jste mu? Týrané ženy narážejí u soudů na necitlivý přístup

(ilustrační snímek)

Čím jste ho vyprovokovala? Proč jste neodešla při první ráně? A vařila jste mu? I takové otázky někdy míří na ženy, jež...

Děti ztrácejí důvěru k dospělým, třetina chce pryč z ČR, ukázal výzkum

Ilustrační foto.

Více než polovina českých dětí se cítí šťastně, a to zejména díky dobrým vztahům v rodině a s kamarády. Vytrácí se ale...

Renault Trafic ADRIA ACTIVE_1,6dCi
Renault Trafic ADRIA ACTIVE_1,6dCi

r.v. 2017, naj. 12 km, diesel, 1. majitel
1 398 000 Kč (s DPH)Najdete na iDNES.czmobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.