Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Plné znění dodatků opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD

  13:41aktualizováno  13:41
-

Na základě společného prohlášení delegací ČSSD a ODS ze dne 14. ledna 2000 uzavírají ČSSD a ODS následující dohodu:

 

Dohoda č. 1 o státním rozpočtu na rok 2000 a rozpočtovém výhledu uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou

I. Část týkající se bezprostředně státního rozpočtu

1. ODS, vědoma si neúnosnosti prodlužování rozpočtového provizoria, umožní v Poslanecké sněmovně v prvním čtení schválení základních ekonomických parametrů vládního návrhu státního rozpočtu na rok 2000.

2. ČSSD a ODS budou před konečným hlasováním ve třetím čtení konzultovat některé dílčí návrhy na změny rozpočtu.

3. ODS ve třetím čtení podpoří návrh státního rozpočtu na rok 2000, dojde-li ke splnění závazků uvedených ve Společném prohlášení delegací ČSSD a ODS ze dne 14. ledna 2000.

4. ČSSD se zavazuje, že na rok 2001 a 2002 vláda navrhne rozpočty s cílem mít v roce 2001 rozpočet s deficitem maximálně 20 mld. Kč a v roce 2002 s deficitem maximálně 10 mld. Kč. V dalším roce by měl být rozpočet vyrovnaný.

5. V letech 2001 a 2002 bude deficit veřejných rozpočtů (jako podíl HDP) postupně klesat tak, aby v roce 2003 výše deficitu veřejných rozpočtů splňovala maastrichtské kritérium.

6. ČSSD a ODS se zavazují, že dosáhnou oboustranně přijatelné shody o podobě státních rozpočtů na roky 2001 a 2002.

II.Část doprovodných opatření

7. Nedojde ke zvýšení daňového zatížení občanů a firem včetně zdravotního a sociálního pojištění, tzn. ke zvýšení složené daňové kvóty.

8. ČSSD a ODS se zavazují, že nenavrhnou a nepodpoří změny sazeb u daně z příjmů.

9. Vláda urychlí legislativní práce směřující k zastavení růstu podílu mandatorních výdajů ve státním rozpočtu s tím, že předloží ideový záměr, zajišťující sociální stabilitu, do jednoho roku od podpisu této dohody.

10. ČSSD se zavazuje, že vláda urychleně přijme koncepci dalšího vývoje transformačních institucí s cílem prohloubit jejich transparentnost ve vztahu ke státnímu rozpočtu. Tato koncepce bude předmětem vzájemných konzultací.

11. ODS umožní vznik Státního fondu pro rozvoj bydlení a Státního fondu dopravy.

Dohoda č. 2 o základních parametrech změny volebního systému uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou
Podstatou změn je posílení významu voleb jako základního pilíře zastupitelské demokracie v České republice.

I. Poslanecká sněmovna

1. Základním cílem změn je nalezení volebního systému, který významně usnadní vznik funkční většinové vlády složené maximálně ze dvou politických subjektů.

2. Návrh bude:

a) předložen vládou do Poslanecké sněmovny,

b) v PS projednán a schválen do 31. července 2000,

c) účinnost zákona bude stanovena od 1. ledna 2002.

3. Zůstane zachován poměrný systém voleb při současném posílení většinových prvků.

4. Parametry:

a) volební kraje nepřesáhnou hranice krajů a jejich hranice bude tvořena hranicemi okresů,

b) počet volebních krajů bude stanoven na 35 s tím, že hlavní město Praha bude reprezentovat čtyři, Brno jeden, Ostrava jeden z těchto volebních krajů,

c) počet poslanců zůstane zachován a rozdělování mandátů bude prováděno vyrovnávací d'Hondtovou metodou.

5. Obě strany se zavazují, že nenavrhnou ani nepodpoří žádnou iniciativu vedoucí k vyvolání předčasných voleb.

  1. Územní samospráva

1. U samosprávy na úrovni krajů je cílem vytvoření srozumitelného poměrného volebního systému vedoucího k efektivní správě krajů s tím, že bude zavedena pětiprocentní uzavírací klausule a rozdělování mandátů bude prováděno vyrovnávací d'Hondtovou metodou.

2. U obcí a měst je cílem provedení úpravy zákona na základě existujících zkušeností a dosažení vyšší stability zvolených orgánů s tím, že bude zavedena uzavírací klausule; dojde ke změně metody rozdělování mandátů tak, aby nedocházelo k nerovnému vztahu mezi počtem získaných hlasů a získaných mandátů; bude zvýšen počet zastupitelů, po jejichž odstoupení dojde k vypsání nových voleb tak, aby nové volby byly vyhlášeny, pokud počet členů zastupitelstva poklesne pod hranici usnášeníschopnosti; bude zvýšeno procento hlasů pro kandidáta umožňující změnu pořadí na kandidátce.

Dohoda č. 3 o přípravě České republiky na vstup do EU uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou

- s ohledem na skutečnost, že vstup ČR do EU je otázkou národního zájmu,

- ve shodě na dosažení strategického cíle, kterým je vstup ČR do EU v rámci příští vlny jejího rozšíření,

- při vědomí nutnosti urychlit harmonizaci českého právního řádu s evropským právem tak, aby ČR mohla vstoupit do EU po 1. lednu 2003,

- ve snaze pozitivně reagovat na loňskou hodnotící zprávu EK a vykázat konkrétní výsledky před přijetím další hodnotící zprávy

se dohodly na následujícím mechanismu projednávání legislativy vázané na EU:

1. ČSSD a ODS budou pravidelně 2x ročně konzultovat vládní seznam legislativních úkolů (vládních návrhů zákonů), související s harmonizací českého právního řádu s evropským právem. Seznam bude chronologicky členěn, hierarchizován podle věcných priorit a zohlední dosavadní průběh jednání o přistoupení ČR k EU a závazky přijaté ve vztahu k EU. Při prvních konzultacích bude zvláštní pozornost věnována legislativním úkolům, jejichž splnění je žádoucí do termínu, ve kterém bude vyhotovena první verze hodnotící zprávy EK pro letošní rok (červenec 2000).

2. ČSSD a ODS budou při schvalování příslušných zákonů respektovat platné znění odpovídajících právních norem ES a skutečnost, že volba forem a prostředků jejich transpozice je plně v kompetenci vnitrostátních orgánů. Důvodové zprávy návrhů příslušných zákonů budou proto doplněny o identifikaci a charakteristiku těch právních norem ES, které mají být příslušným návrhem transponovány.

Při přípravě vládních návrhů zákonů a při zpracování pozměňovacích návrhů k těmto návrhům se jedna i druhá strana vyvarují ustanovení, která by byla v rozporu s evropským právem nebo šla v rozsahu právní úpravy nad rámec platných právních norem ES.

Jedna i druhá strana nebudou argumentačně využívat právních norem ES k prosazování vlastních programových zásad, které s evropskými politikami nesouvisejí.

3. ČSSD a ODS zvolí z řad svých parlamentních klubů vnitroklubové zpravodaje (koordinátory), kteří budou zodpovědní za hledání a nalézání co největší shody při projednávání těchto návrhů zákonů a při odstraňování případných pozměňovacích návrhů, které by byly v přímém rozporu s evropským právem tak, aby byly akceptovatelné parlamentními kluby obou stran. K tomu budou využívány i parlamentní výbory pro evropskou integraci. Nedojde- li k dohodě na úrovni koordinátorů, přenáší se jednání na vedení klubů. Nedojde-li k dohodě ani na úrovni vedení klubů, může být na žádost jedné ze stran jednání přeneseno na úroveň vedení stran.

4. ČSSD a ODS považují vstup České republiky do EU za zahraničně politickou prioritu, a proto se zavazují v maximální míře vysvětlovat průběžně tento cíl občanům ČR a poskytovat jim přitom informace o všech aspektech dopadu členství v EU na českou společnost.

 

Dohoda č. 4 o vzájemném vymezení věcných podmínek tolerance menšinové vlády uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou

1. Ve zbytku volebního období dojde k výraznému pokroku v privatizaci. Bude to znamenat:

- doprivatizaci zbytkových podílů bank a dalších vybraných podniků,

- zahájení privatizace regionálních distribučních společností bez jejich předchozího postátnění.

Celkově budou zprivatizovány alespoň dvě třetiny majetku dosud drženého FNM, tj. cca 120 - 130 mld. Kč v dnešním tržním ocenění.

2. Celkové náklady na státní administrativu v ústředních orgánech a jimi řízených úřadech neporostou. Nedojde rovněž k růstu počtu zaměstnanců těchto institucí.

3. Vláda v roce 2000 předloží koncepci reformy důchodového systému, založeného na kombinaci průběžného a kapitálového financování.

4. Vláda neposílí úlohu státu ve zdravotnictví, nezhorší podmínky pro soukromý sektor a zachová stávající systém více zdravotních pojišťoven. Rozsah spoluúčasti pacienta nebude změněn.

5. Vláda minimálně zachová stávající podmínky pro rozvoj soukromého školství.

6. Vláda bude pokračovat v deregulacích nájemného a nápravě cen energií s cílem ukončit deregulace v roce 2002.

7. Vláda zabrání růstu administrativní zátěže občanů a firem. Regulace v síťových odvětvích, v mediální sféře a v obecném přístupu k podnikání bude prováděna pouze v nezbytném rozsahu a časovém rozložení požadovaném legislativou EU.

8. Vláda, vzhledem k našim závazkům v NATO, zajistí, že výdaje na obranu neklesnou pod 2,2 procenta HDP.

9. Vláda zabezpečí, aby zemědělské dotace byly přidělovány rovným způsobem vzhledem k formám vlastnictví.

Dohoda č. 5 o komunikaci poslaneckých a senátorských klubů uzavřená mezi Českou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou

1. Před každým zahájením schůze Poslanecké sněmovny a Senátu se budou předsedové klubů vzájemně informovat o:

a) stanoviscích parlamentních klubů k jednotlivým bodům schůze,

b) a to vždy písemně o vazbě jednotlivých bodů schůze k dohodě o věcných podmínkách tolerance menšinové vlády uzavřené mezi ODS a ČSSD.

2. Budou-li se lišit stanoviska poslaneckých klubů k bodům, jež alespoň jedna strana zařadila do kategorie bodů vázaných na dohodu o věcných podmínkách tolerance menšinové vlády, sejdou se ke společnému jednání předseda a dva místopředsedové klubů z každé strany. Z tohoto jednání bude pořízen písemný záznam autorizovaný jeho účastníky.

3. Nebude-li dosaženo společného stanoviska na jednání zástupců poslaneckých klubů dle předchozího bodu, budou informována vedení stran.

4. Chce-li navrhovatel současně s návrhem zákona navrhnout vyslovení souhlasu již v prvém čtení nebo chce-li některý z poslaneckých klubů navrhnout zkrácení lhůty na projednávání zákona ve výborech na méně než 30 dní, je povinen neprodleně informovat druhou stranu této dohody.

5. Vznese-li druhá strana dle předchozího bodu námitku, použije se postup dle bodů 2 a 3 této dohody.

6. Body 4 a 5 vstupují v platnost dnem nabytí účinnosti novely jednacího řádu PS.

V Praze dne 26. ledna 2000 v sedmi vyhotoveních.

Za Českou stranu sociálně demokratickou:

Miloš Zeman
předseda

Vladimír Špidla
statutární místopředseda

Stanislav Gross
předseda poslaneckého klubu

Za Občanskou demokratickou stranu:
Václav Klaus
předseda

Ivan Langer
místopředseda

Vlastimil Tlustý
předseda poslaneckého klubu

Autor:


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Právníci přechytračili soud. Vyhýbali se mu až do promlčení činu

Obžalovaní Karel Hnilica a Lenka Hnilicová na snímku z prosince 2012

Manželský pár advokátů Hnilicových názorně demonstroval, jak je v Česku možné se vyhnout trestu od soudu. Byť jde o...

Ve věku 39 let zemřel veterán Mevald vyznamenaný za službu v Afghánistánu

Prezident Miloš Zeman a český voják Jaroslav Mevald při slavnostním udílení...

Ve věku 39 let zemřel v pátek náhle český veterán Jaroslav Mevald zraněný v roce 2014 v Afghánistánu. Za hrdinství,...U požáru motorestu na dálnici D10 zasahovali hasiči i v noci

Motorest Čtyři kameny u dálnice D10 nedaleko Hlavence u Prahy na snímku z 19....

Středočeští hasiči v noci na neděli pokračovali v hašení požáru motorestu Čtyři kameny na mladoboleslavské dálnici...

Dopravní podnik testuje gumové bodáky, mají zastavit přebíhače kolejí

Na tramvajové zastávce v Braníku dopravní podnik testuje zábrany v kolejišti...

Pražský dopravní podnik zkouší na jedné z tramvajových zastávek v Braníku gumové zábrany ve tvaru malých bodáků. Mají...

ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN půjdou společně. Vést Sněmovnu Fiala nechce

ODS. TOP 09, KDU-ČSL a hnutí STAN se dohodly na společném postupu při formování...

Čtyři strany ve Sněmovně - ODS, TOP 09, KDU-ČSL a STAN - se domluvily na společném postupu při formování Sněmovny a...

Další z rubriky

Farmáři na Šumavě se bojí vlků, pořizují elektrické ohradníky i vyšší sítě

Fotopast Hnutí Duha zachytila vlka v jižní části Šumavy.

Farmáři ze Šumavy se bojí o svá stáda. Postrachem jsou vlci, kteří se v národním parku usadili a loví ve smečce. V...

Kandidátka do Senátu za Trutnovsko Řezníčková čelí obžalobě za pomluvu

Iva Řezníčková z nemocnice v Trutnově zastupovala zdravotní sestry při...

Trutnovské státní zastupitelství podalo obžalobu na Ivu Řezníčkovou, která kandiduje za KSČM do Senátu na Trutnovsku....

PŘÍMÝ PŘENOS: Poslanci zvolí nového šéfa Sněmovny

Během ustavující schůze Poslanecké sněmovny dne 20. listopadu 2017 zasedli...

Poslanecká sněmovna má ve středu na programu důležitý bod. Zákonodárci budou volit jejího předsedu. Jediným kandidátem...Najdete na iDNES.cz