Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Návrh koaliční smlouvy nové vlády

  21:45aktualizováno  21:45
Česká strana sociálně demokratická předložila v sobotu KDU-ČSL a Unii svobody-DEU návrh koaliční smlouvy, jejíž podstatné části přinášíme. Vytečkovaná místa značí redakční krácení.

KOALIČNÍ SMLOUVA

I.
Obě smluvní strany prohlašují za společný cíl, který se zavazují promítnout do práce svých klubů v obou komorách Parlamentu i do programového prohlášení vlády České republiky, následující priority dalšího rozvoje země: - rychlý vstup České republiky do Evropské unie při vyjednání optimálních podmínek pro ČR - zachování a rozvíjení sociálního státu - udržení hospodářského rozvoje a růstu hrubého domácího produktu - intenzivní boj proti všem formám korupce a závažné hospodářské kriminality - všestranná podpora vzdělání, vědy a kultury - rozvíjení demokratického právního státu a samosprávných prvků - postupné snižování celkové zadluženosti veřejných rozpočtů - trvale využitelný rozvoj a ochrana životního prostředí - vyváženou zahraniční politiku státu s důrazem na obranyschopnost země (...)

II. Vstup ČR do EU
1
. Obě smluvní strany prohlašují, že považují i nadále za závazné orientační datum pro stoprocentní připravenost České republiky na vstup do Evropské unie termín 1. 1. 2003. (...)

2. Obě smluvní strany vyvinou maximální úsilí o projednání zbývajících čtyř negociačních kapitol s Evropskou unií. V rámci těchto kapitol budou trvat na sjednání rovných a nediskriminačních podmínek, umožňujících: - udržení konkurenceschopnosti českého zemědělství - rovnou hospodářskou soutěž při dočasném zachování veřejné podpory pro sociálně ohrožené regiony - zachování co nejlepších podmínek českých dopravců v EU a uplatnění principu reciprocity - aktivní bilanci toku vzájemných plateb pro začlenění ČR do EU.

III. Sociální smír, zdravotnictví, zaměstnanost, rodinná politika
1
. Obě smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí o zachování sociálního smíru a za tím účelem se zavazují k aktivní politice zaměstnanosti (...)

2. - 5. (...)

6. Obě smluvní strany se zavazují zachovat dosavadní systém zdravotní péče postavený na zdravotním pojištění a nepodpoří zvyšování finanční spoluúčasti pacientů. Konstatují, že všichni občané mají právo na ochranu zdraví a že zdravotní péče se má dostat všem občanům na základě rovnosti.

7. Obě smluvní strany se zavazují podporovat co nejlepší prevenci, podporu zdraví, moderní léčbu, kvalitní a účinné léky, které musí dostat každý, kdo je potřebuje.

8. Obě smluvní strany se zavazují podpořit vytvoření maximálního prostoru pro funkční uplatnění neziskového sektoru v sociálních službách, a to ve spolupráci s institucemi státu a smosprávných orgánů.

9. Obě smluvní strany se zavazují, že Ministerstvo zdravotnictví bude nadále stanovovat rozsah sítě zařízení veřejného zdravotnictví a kraje budou mít odpovědnost za organizaci této sítě v jejich teritoriu.

10. Obě smluvní strany připraví legislativní základ pro celkovou reformu penzijního systému tak, aby došlo k oddělení Důchodového fondu od státního rozpočtu při zachování průběžného systému financování starobních důchodů s ručením státu. Obě smluvní strany podpoří zřízení samostatné sociální pojišťovny.

11. Obě smluvní strany podpoří zřízení zaměstnaneckého penzijního připojištění.

12. Obě smluvní strany se zavazují podpořit nový zákon o sociálních službách, který bude základnou pro kvalitní a potřebám jednotlivců přizpůsobenou sociální péči. Obě smluvní strany se zavazují výrazně posílit síť sociálních služeb všech podob (terénní služby, domovy důchodců a domy s pečovatelskou službou). Budou podporovat dokončení tvorby systému, který účinně napomůže integraci handicapovaných občanů i za pomoci osobních asistentů.

13. Obě smluvní strany připraví a Parlamentu předloží návrh zákona o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná z užívání bytu, který bude vycházet z principu sociální únosnosti a stanoví regulační pravidla tvorby místně obvyklého nájemného a cen služeb. Obě smluvní strany se zavazují rozšířit legislativní základ pro rozvoj výstavby nájemních bytů neziskovými bytovými společenstvy (družstvy) a zároveň vytvoří podmínky k výstavbě sociálního bydlení pro nízkopříjmové skupiny obyvatel. (...)

14. Obě smluvní strany se zavazují připravit a předložit nový zákoník práce, který zachová dosavadní úroveň zákonem garantované ochrany zaměstnanců a zároveň zvýší roli kolektivních smluv a kolektivního vyjednávání na podnikové i odvětvové úrovni.

15. Obě smluvní strany se zavazují, že nepodpoří omezování odborových práv v právních předpisech a budou dbát na to, aby nedocházelo k jejich porušování zejména na podnikové úrovni.

16. Obě smluvní strany se zavazují, že budou usilovat o efektivnější a rychlejší vymahatelnost práva v pracovně právní oblasti včetně závazků vyplývajících z kolektivních smluv.

17. (...)

18. Obě smluvní strany se zavazují zavést: - přídavek na dítě jako právo dítěte, jako příspěvek společnosti na výživu a výchovu dětí, který náleží všem dětem bez rozdílu, - rodičovský příspěvek, který umožňuje rodinnou péči dětem v nejnižším věku, hradil nejméně jednu třetinu pracovních příjmů osob ve věku 25 - 35 let a rozšíření možnosti částečné výdělečné činnosti při pobírání této dávky, - školní příspěvek jako jednorázovou každoroční dávku odstupňovanou podle stupně školního vzdělání, - systém svěřeneckého fondu, - novomanželské půjčky.

19. Obě smluvní strany se zavazují podpořit vytvoření "Národního programu podpory rodin s dětmi" s důrazem na vytváření příznivých podmínek pro rodiny s více než jedním dítětem.

20. Obě smluvní strany se zavazují podporovat zaměstnanost osob obtížně se uplatňujících na trhu - např. uchazečů bez kvalifikace, absolventů škol bez praxe, zdravotně postižených, žen s malými dětmi, romských občanů či dlouhodobě nezaměstnaných.

IV. Hospodářský rozvoj
1.
Obě smluvní strany považují za podmínku udržení hospodářského růstu rozvoj systému investičních pobídek pro domácí i zahraniční investory.

2. (...)

3. Obě smluvní strany zachovají a budou rozvíjet systém podpory malým a středním podnikatelům se zaměřením na hospodářsky slabé regiony.

4. Obě smluvní strany konstatují, že vysoká míra nezaměstnanosti a negativní dopad transformace na obory hornictví, těžké chemie a hutnictví železa vyvolaly tíživou sociální situaci v regionech severní Moravy a severozápadních Čech. Zavazují se proto v rámci své působnosti ve vládě i prostřednictvím svých klubů v obou komorách Parlamentu zpracovat a postupně realizovat generální plán revitalizace těchto regionů založený na dlouhodobých investicích veřejných prostředků.
5. Obě smluvní strany se zavazují dokončit restrukturalizaci Českých drah a pokračovat v rozvoji dopravní infrastruktury se zaměřením na dostavbu sítě dálnic, rychlostních komunikací a železničních koridorů.

6. Obě smluvní strany se zavazují vytvářet podmínky pro maximální využití strukturálních nástrojů EU jak v oblasti věcné přípravy programů, tak v oblasti kofinancování ze strany ČR.

7. Obě smluvní strany se dohodly, že v zemědělské politice budou vycházet z principu kombinace produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a z vyváženého systému kvotací, garantovaných cen a přímých plateb. Při prodeji státní půdy budou smluvní strany vycházet ze zásady usnadnění nákupu půdy těmi, kteří na ní hospodaří.

V. Boj proti korupci a hospodářské kriminalitě
1.
Obě smluvní strany považují odstranění korupce a důsledný postih závažné hospodářské kriminality za zásadní úkol celé společnosti. Za tím účelem se zavazují předložit a prosadit v obou komorách Parlamentu zákon, který omezí platby v hotovosti na hranici 1 milionu Kč za platbu jednorázovou i kumulaci plateb mezi stejnými subjekty v rozmezí 7 dnů. Prosadí zákonnou úpravu, podle které budou muset všechny právnické osoby s majetkem nad 50 milionů Kč a fyzické osoby s majetkem nad 10 milionů Kč přiznávat přírůstky majetku a prokazovat legálnost zdrojů, ze které byl tento přírůstek majetku pořízen. Ve sféře maloobchodního prodeje se obě smluvní strany zavazují předložit a prosadit zavedení registračních pokladen.

2. Obě smluvní strany se zavazují předložit a v obou komorách Parlamentu prosadit návrh nového zákona o zadávání veřejných zakázek, který bude plně kompatibilní s právem Evropské unie.

VI. Podpora vzdělání, vědy a kultury
1.
Obě smluvní strany se zavazují zachovat bezplatné základní, veřejné střední i vysoké školství s maximálním důrazem na soustavné zvyšování vzdělanostní úrovně české populace a při respektování práv národnostních menšin na vzdělávání v mateřském jazyce v rámci platné právní úpravy.

2. Obě smluvní strany se zavazují pokračovat ve zvyšování pedagogických platů s cílem překročit průměrnou mzdu v ČR (...)

3. Obě smluvní strany se zavazují podporovat základní i aplikovaný výzkum a vývoj tak, aby veřejné prostředky vynakládané na tuto podporu dosáhly postupně výše 0,7 % hrubého domácího produktu.

4. (...)

5. Obě smluvní strany se zavazují zachovat veřejnoprávní charakter Českého rozhlasu, České televize a ČTK. Zhodnotí dosavadní působení veřejnoprávních sdělovacích prostředků a zejména jejich rad včetně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání s důrazem na požadavek nestrannosti a vyváženosti vysílání a na jeho základě posoudí další kroky nezbytné k naplnění tohoto požadavku a nezbytné k úspěšné integraci České republiky do Evropské unie.

VII. Demokracie a samospráva
1.
Obě smluvní strany považují úsilí o vybudování demokratického a právního státu za trvalý úkol, k jehož naplnění je nezbytné zakotvit do ústavního pořádku České republiky rozhodování občanů o zásadních otázkách vnitřní i zahraniční politiky státu v referendu. Zavazují se v Senátu podpořit všemi členy svých klubů projednávaný návrh ústavního zákona o referendu. Nebude-li přijat, zavazují se urychleně zpracovat a předložit nový návrh ústavního zákona o obecném referendu včetně referenda o vstupu do EU.
Za další nezbytný krok považují změnu Ústavy ČR, která by umožnila přímou volbu prezidenta, zpřesnila vzájemné kompetence ústavních orgánů a založila kontrolní působnost Nejvyššího kontrolního úřadu ve vztahu k hospodaření krajských samospráv.

2. V zájmu posílení stability právního řádu, jeho přehlednosti a záruk právních jistot se obě smluvním strany zavazují přistoupit k zásadní rekodifikaci právního řádu spočívající ve zpracování nových kodexů občanského, pracovního a trestního práva tak, aby mohly být předloženy Parlamentu nejpozději do poloviny roku 2004.

3. Obě smluvní strany považují dokončení celkové reformy veřejné správy založené na samosprávném principu za prioritní úkol a neučiní v žádné z parlamentních komor kroky, které by její završení dnem 1. 1. 2003 mohly ohrozit. (...)

4. Obě smluvní strany konstatují, že v Československu po listopadu 1989 a v České republice po 1. 1. 1993 byly přijaty zákonné úpravy zmírňující majetkové i jiné křivdy minulého režimu v rozsahu, který nemá obdobu v jiných postkomunistických zemích. Společně se zavazují, že nebudou rozšiřovat rámec těchto restitucí, zejména nepřipustí změnu rozhodného data 25. únor 1948 jako data rozhodného pro uplatňování nároků z restitucí.

5. Obě smluvní strany považují za stále nedořešenou zásadní otázku uspořádánímajetkových vztahů mezi státem na straně jedné a církvemi a náboženskými společnostmi na straně druhé. Zavazují se při jednáních o této otázce, přípravě a projednávání nezbytných legislativních aktů vycházet ze společné pozice spočívající v následujících krocích. Pokud stát vlastní majetek, který ke dni 25. února 1948 vlastnila nějaká dosud existující církev nebo náboženská společnost a tento majetek sloužil a dosud může sloučit kultovním účelům (např. bývalé fary), bude tento majetek takové církvi (náboženské společnosti) zákonem bezplatně převeden.Ostatní majetek nekultovní povahy, sloužící zejména hospodářským účelům, (zemědělská a lesní půda, výrobní zařízení a pod.) bude vložen za účelem hospodářského využití zákonem do společné instituce (např. nadace, obecně prospěšná společnost a pod.) a veškeré výtěžky z něj budou rozdělovány výlučně na podporu církví a náboženských společností a charitativních organizací registrovaných v České republice s tím, že v závislosti na rozsahu těchto výnosů dojde k odluce státu od církví a ukončení jejich financování ze státních prostředků.

6. Obě smluvní strany budou v rámci působnosti svých členů vlády i svých zástupců v obou komorách Parlamentu podporovat princip nezadatelnosti a nezcizitelnosti lidských práv a svobod včetně práva na ochranu a vyrovnávání příležitostí pro menšiny ve společnosti. Zavazují se předložit cestou vládního návrhu a v obou komorách Parlamentu podpořit návrh zákona o registraci společného soužití osob téhož pohlaví, který bude řešit uspokojivým způsobem minimálně existenci jejich společného jmění, dědické posloupnosti zařazením do prvé eventuálně druhé zákonné dědické skupiny a vznik a úpravu společného nájemního práva.

7. - 8. (...)

9. Obě smluvní strany se zavazují věnovat zvláštní pozornost odstraňování rozdílů v odměňování žen a mužů s cílem zlepšit celkové postavení žen v naší společnosti při uplatnění zásad nediskriminace a rovnosti příležitostí.

VIII. Veřejné finance a daně
1.
Obě smluvní strany považují konsolidaci veřejných financí za nezbytnou podmínku pro udržitelný střednědobý hospodářský růst a pro úspěch procesu vedoucího k rychlému vstupu do Evropské unie a následnému splnění kritérií pro připojení k jednotné evropské měně Euro. Konečným cílem tohoto úsilí by měla být dlouhodobě vyrovnaná soustava veřejných rozpočtů. Za nezbytnou podmínku dosažení takového cíle považují obě smluvní strany přípravu a zahájení reformy systému veřejných financí v letech 2003 2007 tak, aby saldo státního rozpočtu v roce 2008 nepřekročilo 3 % HDP.

2. Reforma systému veřejných financí bude založena na kombinaci opatření na příjmové i výdajové straně veřejných rozpočtů, vládní politice stabilizace a od roku 2005 postupného snižování salda státního rozpočtu, daňové reformě, reformě penzijního systému a dosažení stabilního rozdělení výdajových kompetencí mezi stát, kraje a obce. Státní výdaje musí být nadále hospodárné, šetrné a obezřetné. Reforma veřejných financí nesmí z dlouhodobého hlediska vést k ohrožení kvality fungování veřejného sektoru a veřejných služeb, narušení sociálního smíru a sociální soudržnosti.

3. (...)

4. Obě smluvní strany se zavazují pro příští čtyřleté období stabilizovat daňovou kvótu na úrovni roku 2001 (21,2 %HDP), včetně realizace opatření proti jejímu možnému budoucímu autonomnímu poklesu. Obě smluvní strany se zavazují dokončit harmonizaci daňové soustavy se standardem Evropské unie.

5. Obě smluvní strany se zavazují vytvořit co nejlepší podmínky pro boj s daňovými a celními úniky a s nimi spojenou hospodářskou kriminalitou.

IX. Rozvoj a ochrana životního prostředí
1.
Obě smluvní strany se zavazují do jednoho roku od nástupu vlády prosadit v Parlamentu ČR ratifikaci Aarhurské úmluvy o účasti veřejnosti na rozhodování ve věcech životního prostředí.

2. Obě smluvní strany se zavazují předložit a v Parlamentu ČR prosadit zákonnou úpravu potvrzující existenci Národních parků ČR s vyloučením možnosti jejich plošného zmenšení jejich rozloha bude odpovídat dnešnímu stavu. (...)

3. - 4. (...)

5. Obě smluvní strany se zavazují prosadit novelou zákona o Fondu národního majetku převedení částky 15 mld. Kč do Státního fondu životního prostředí, kde tyto prostředky budou využity na revitalizaci oblasti těžby hnědého uhlí.

X. Zahraniční a obranná politika
1.
Společným cílem obou smluvních stran je vyvážená zahraniční politika státu s důrazem na neměnnost výsledků 2. světové války a s prioritou podpory evropského integračního procesu. Budou dále rozvíjet spolupráci v rámci seskupení "Visegradské čtyřky" a usilovat o rozvíjení nadstandardních vztahů se Slovenskou republikou.

2. Obě smluvní strany se zavazují ve věci tzv. Benešových dekretů respektovat principy vyjádřené v deklaraci Poslanecké sněmovny přijaté usnesením č. .... ze dne ..... 2002.

3. Obě smluvní strany podpoří ve vládě i v obou komorách Parlamentu společný bezpečnostní projekt Evropské unie včetně vytváření evropských mnohonárodnostních ozbrojených sil.

4. Obě smluvní strany považují zajištění plné obranyschopnosti České republiky včetně ochrany jejího vzdušného prostoru vlastními prostředky za společný cíl a zavazují se znovu předložit Parlamentu České republiky návrh zákona o financování pořízení 24 nadzvukových letadel JAS 24 Gripen a v obou komorách Parlamentu jej prostřednictvím svých zástupců bezvýhradně podpořit.

V Praze dne.................................

Vladimír Špidla Cyril Svoboda Hana Marvanová 

Autoři:


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Neznámý útočník střílel z vozu na projíždějící auto, žena nepřežila

V jihlavské Slavíčkově ulici se střílelo na projíždějící automobil. Útok...

Na okraji Jihlavy se v pátek odpoledne střílelo. Po ženě v autě z protijedoucího vozu několikrát vystřelil zatím...

Podezřelým ze střelby z auta je exmanžel oběti, u silnice se našlo tělo

Kriminalisté v sobotu ve Štokách na Havlíčkobrodsku prohledávali dům bývalého...

Páteční střelbu z auta na okraji Jihlavy, při níž zemřela starší žena v jiném autě, mohl mít na svědomí bývalý manžel...Na Manhattanu explodovala trubková nálož, útočil Bangladéšan

Newyorská policie zasahuje na Manhattanu, kde je hlášena exploze (11. prosince...

Newyorská policie zasahuje na Manhattanu, kde vybuchla nálož. Lékaři ošetřili čtyři zraněné. Výbuch zranil i muže,...

Nenecháme si vnucovat, kdo u nás bude pracovat nebo žít, řekl Babiš v Bruselu

Premiér Andrej Babiš vystoupil v Bruselu na tiskové konferenci na okraj summitu...

Premiér Andrej Babiš odmítá, aby se Česko pokoušelo přijetím několika uprchlíků přesvědčit Evropskou komisi ke stažení...

VIDEO: Čínský lezec po mrakodrapech zemřel, spadl z 62patrové budovy

Známý čínský lezec Wu Jung-ning

Číňan Wu Jung-ning, který se proslavil lezením po výškových budovách bez jakéhokoli jištění, zemřel po pádu...Další z rubriky

VIDEA TÝDNE: Pád z mrakodrapu, střelba v Jihlavě a těžká práce revizorů

Číňan Wu Jung-ning, který se proslavil lezením po výškových budovách bez...

Nejsledovanějším videem na serveru iDNES.cz tohoto týdne je tragický pád známého čínského lezce Wu Jung-ninga z 62....

KSČM chce stále šéfovat komisi pro kontrolu GIBS. Trvá na Ondráčkovi

Komunistický poslanec Zdeněk Ondráček na sjezdu komunistů v pražském Top Hotelu...

Komunisté trvají na tom, aby poslanec Zdeněk Ondráček vedl komisi pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů....

Na financích končí náměstek pro hazard. Zvážím právní kroky, říká

Ondřej Závodský

Noví ministři už začali obměňovat své spolupracovníky. Například na resortu průmyslu a obchodu skončí čtyři náměstci. Z...

8 tipů na dárky pro prarodiče
8 tipů na dárky pro prarodiče

Připravili jsme pro vás hned osm tipů na dárky, které potěší babičku i dědečka.Najdete na iDNES.cz