Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu

Dokument: Návrh koaliční smlouvy

  12:17aktualizováno  12:17
Návrh koaliční smlouvy mezi ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU pro roky 2004 až 2006. Doplňujeme ho o analýzu, jak může koaliční program ovlivnit další směřování země a život obyvatel. Upozornění: Text takto schválený koaličními lídry může ještě doznat dílčích změn.

ČSSD a KDU-ČSL a US-DEU
  - vedeny společnou vůlí upevňovat demokracii, zlepšovat fungování právního státu, chránit soukromé vlastnictví a posilovat občanskou společnost a úctu k lidským právům
  - vědomy si významu evropské integrace a transatlantické spolupráce pro bezpečnost občanů České republiky a zvyšování životní úrovně
  - přesvědčeny, že zdravá společnost musí poskytovat sociální ochranu založenou na principech solidarity bohatších s chudšími, zdravých s nemocnými a mladších se staršími a na principu moderního sociálního státu
  - rozhodnuty aktivně podporovat trvale udržitelný hospodářský růst založený na zdravých veřejných financích, sociálně a ekologicky odpovědném tržním hospodářství a sociálním dialogu
  vyjadřují společný zájem navázat na výsledky práce vlády vzniklé v roce 2002 i vlád předchozích a v zájmu pokračování, prohloubení a urychlení klíčových reformních procesů cílených do roku 2010

uzavírají tuto

KOALIČNÍ SMLOUVU

Vycházejíce ze společně chápané odpovědnosti za další rozvoj České republiky, prohlašují smluvní strany, že budou ve své koaliční spolupráci sledovat těchto devět hlavních cílů:

1) Rozvíjení a ochranu národních zájmů České republiky v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance, založené na trvalém prosazování principu rovnoprávnosti v mezinárodních vztazích. 

2) Zajištění národní bezpečnosti, boj s terorismem. 

3) Urychlení hospodářského růstu na základě inovací, investic do moderních technologií a podpory malých a středních podniků.

4) Podpora rodin s dětmi vytvářením příznivého sociálního a ekonomického prostředí, aby se mít děti vyplácelo.

5) Podpora společnosti znalostí a rozvoj lidských zdrojů - úplné otevření přístupu občanů k celoživotnímu vzdělávání a zvýšení investic státu do vědy a výzkumu a vývoje.

6) Snížení nezaměstnanosti – vyšší výkonností ekonomiky, zlepšením podmínek pro podnikání, aktivní politikou zaměstnanosti, zejména v strukturálně postižených regionech.

7) Důsledný boj s korupcí, s kriminalitou, šedou a černou ekonomikou a zlepšení vymahatelnosti práva.

8) Zvýšení kvality života na venkově a respektu k životnímu prostředí.

9) Ozdravení veřejných financí a zvyšování efektivity veřejných výdajů, s cílem dosažení podmínek pro přístup k Evropské měnové unii nejpozději do roku 2008 (možná změna na 2007 - pozn. red.).

Společná politika koaličních stran bude otevřená dalším rozumným názorům, které mohou pomoci naší zemi k plnému využití jejího velkého potenciálu. Proto budeme veřejnosti podávat pravidelně zprávu o tom, jak se nám spolu s občany naší země daří naplňovat těchto devět základních cílů.

I. Společný evropský dům – naše příležitost

Smluvní strany

a) budou podporovat posilování Evropské unie, neboť silná a vlivná Evropská unie znamená silnou a vlivnou Českou republiku,

b) zajistí aktivní účast České republiky na dalších integračních procesech v Evropské unii,

c) budou prosazovat zachování principu rovnoprávnosti všech členů Evropské unie jako základního předpokladu udržení její politické a sociální soudržnosti,

d) budou usilovat, aby se rozhodování v Evropské unii co nejvíce přiblížilo občanům členských zemí,

e) budou aktivně připravovat referendum o přijetí Evropské ústavní smlouvy, s cílem získat potřebný souhlas občanů s tímto zásadním integračním krokem,

f) budou vytvářet podmínky pro dosažení nejvyšší možné efektivity při využívání evropských finančních nástrojů pro další rozvoj České republiky,

g) budou vytvářet podmínky pro co nejširší využití evropského hospodářského prostoru,

h) zabezpečí přípravu na zvýšené čerpání prostředků EU pro Českou republiku podle finanční perspektivy EU na roky 2007 až 2013.

II. Důstojný život pro všechny a podpora rodin s dětmi

Smluvní strany

a) všestranně podpoří rodiny s dětmi a vytvoří sociálně ekonomické podmínky pro to, aby bylo možno skloubit péči o děti s pracovním uplatněním rodičů,

b) změní strukturu systému sociálních dávek tak, aby podporoval rodiny s dětmi a motivoval k hledání zaměstnání,

c) připraví důchodovou reformu a budou pro ni hledat celospolečenský konsenzus,

d) podpoří všechny formy bydlení, zejména dostupnost bydlení pro mladé rodiny a nízkopříjmové skupiny obyvatel; připraví postupné otevření trhu s bydlením,

e) předloží nový zákon o nemocenském pojištění, založený na vyrovnaném hospodaření,

f) připraví reformu systému zdravotní péče jako veřejné služby, založené na ústavním právu na bezplatnou zdravotní péči na základě veřejného pojištění,

g) zjednoduší přístup k celoživotnímu vzdělávání, včetně možnosti daňového uplatnění některých prokazatelných nákladů na vzdělání.

III. Urychlení hospodářského růstu - účinný boj s nezaměstnaností a rozvoj venkova

Smluvní strany

a) budou podporovat vznik nových malých a středních podniků jako klíčového zdroje nových pracovních míst,

b) zjednoduší právní a administrativní rámec podnikání, přijmou opatření ke kultivaci tržního a institucionálního prostředí a prosadí praxi jednoho úředního místa pro podnikatele,

c) budou usilovat o zlepšení dostupnosti úvěrů pro tuzemské podniky,

d) zaměří investiční pobídky státu na obory s vyšší přidanou hodnotou, včetně výzkumných a vývojových podnikatelských aktivit,

e) daňově podpoří odvětví s vysokým potenciálem růstu a zaměstnanosti,

f) rozšíří veřejnou podporu pro průmyslový výzkum a vývoj, technologické inovace a rozvoj dopravní infrastruktury a připraví a budou rozvíjet možnosti jejich spolufinancování z fondů EU i soukromých zdrojů,

g) budou všestranně podporovat obnovu venkova a zejména multifunkční využití zemědělské půdy,

h) podpoří konkurenceschopnost českých zemědělců v evropském hospodářském prostoru,

i) rozšíří nástroje aktivní politiky zaměstnanosti,

j) budou prosazovat aktivní opatření v oblasti bydlení a dopravy, směřující ke zvyšování mobility pracovních sil,

k) budou posilovat princip veřejně prospěšných prací v systému podpor v nezaměstnanosti,

l) rozšíří nabídku studijních příležitostí, možností celoživotního vzdělávání a programů pro zvyšování kvalifikace,

m) projednají zásadní opatření týkající se sociálního a hospodářského vývoje před jejich přijetím se sociálními partnery s cílem zachování sociálního smíru.

IV. Právo včas a pro každého stejně

Smluvní strany

a) dokončí reformu soudnictví za účelem posílení vymahatelnosti práva,

b) budou prosazovat zajištění právní pomoci pro ty, kteří si z finančních důvodů nemohou dovolit soudní řízení,

c) připraví právní úpravy, které urychlí zápisy do obchodního rejstříku,

d) dokončí rekodifikační práce v oblasti práva občanského, obchodního, pracovního, úpadkového a trestního,

e) učiní vše, aby Česká republika ratifikovala Římský statut Mezinárodního trestního soudu

f) předloží ústavní zákon o referendu,

g) budou pokračovat v řešení otázky uspořádání vzájemného vztahu státu a církví.

V. Boj s korupcí a kriminalitou

Smluvní strany

a) se zasadí o rozšíření a zvýšení účinnosti zákona o střetu zájmů i na další veřejné činitele a o zavedení povinných majetkových přiznání pro všechny, jichž se tento zákon bude týkat (prosadí zákonnou úpravu prokázání nabytí legálnosti majetku nad určitou hranici),

b) budou prosazovat zjednodušení byrokracie a omezení zásahů státu do soukromé sféry jako cestu k omezení prostoru pro korupci,

c) navrhnou přísnější tresty pro výrobce a prodejce drog a pro pachatele násilných trestných činů,

d) zavedou do trestního práva trestní odpovědnost právnických osob a institut nedbalostní hospodářské kriminality.

VI. Zdravé veřejné finance

Smluvní strany

a) zajistí trvalé snižování schodku veřejných rozpočtů s výhledem dosažení měnového integračního cíle v roce 2008 (možná změna na 2007 - pozn. red.); to předpokládá schodek veřejných rozpočtů v roce 2006 nižší než 4 % HDP,

b) budou sledovat cíl zavedení společné evropské měny eura v České republice nejpozději v roce 2010,

c) budou prosazovat rozpočtově neutrální zavedení ekologických daní do daňového systému v České republice,

d) prosadí snížení podílu mandatorních výdajů na celkových výdajích státního rozpočtu,

e) budou stabilizovat daňovou kvótu na úrovni již dohodnutých zákonů k reformě veřejných financí,

f) posílí strategické řízení, zefektivní systém státní služby, zavedou výkonnostní audity a povinné programování veřejných výdajů,

g) prosadí snížení počtu ústředních orgánů.

Analýza: co ze smlouvy vyplývá
Jak může koaliční program ovlivnit další směřování země a život obyvatel

Koaliční program je na světě. Text je z větší části obecný, obsahuje však i konkrétní sliby a závazky.

Jak lze interpretovat každou ze šesti kapitol koaličního programu? Co může program koalice přinést?

I. Pro vztah ČR k EU
Směřování země v rámci EU se zásadně nezmění. Stejně jako předchozí vláda, i tato chce podporovat hlubší evropskou integraci - má tedy opačný postoj než ODS či prezident. Nejpodstatnějšími body kapitoly jsou dva: zachování „principu rovnoprávnosti“ - což znamená tlak na omezování různých výjimek pro jednotlivé evropské země a také podporu méně vyvinutých částí EU. A klíčový je slib referenda o evropské ústavě. O tom se mluvilo, toto je však první politický dokument, který obsahuje závazek k uspořádání všelidového hlasování. V další části na tento záměr navazuje snaha o prosazení tzv. obecného referenda do českého politického systému.

II. Pro život rodin
Podpora rodin je pro koalici jeden z hlavních cílů. Naplnit jej chce změnou sociálních dávek, aby z nich více profitovaly rodiny s dětmi. Bude se však potýkat s problémem, kde na to vzít. A navíc - ministerstvo práce dosud pracovalo na návrhu v jiném duchu. V Česku totiž vícečetné rodiny mohou pobírat takové dávky, že už se rodičům často nevyplatí pracovat. To se mělo změnit a rodiny s více dětmi měly mít pro dávky stanovený strop. Nyní to vypadá na změnu strategie.
Koalice také chce motivovat lidi k hledání práce. Možná opráší už dvakrát smetený návrh, kdy by stát lidem s malou mzdou přilepšoval tak, aby se jim více vyplatila práce než být jen doma na dávkách.
A další kroky v sociální oblasti? Do hry se mají vrátit novomanželské půjčky. A změnit se má nemocenská tak, aby si fingující marody lépe ohlídaly samy firmy. To však schválila už minulá vláda.
Nezbytné reformy - zdravotnictví a důchodů - popisují v programu pouze obecné fráze.

III. Pro podnikatele a firmy
Podnikům a živnostníkům může reálně pomoci zjednodušení kontaktu s úřady. Vytvoření jediného úředního místa, přepážky, kde lze založit firmu, nahlásit změnu v orgánech firmy či zapsat do vlastnictví koupenou budovu, se osvědčilo třeba v Portugalsku. V Česku by měl být návrh hotov snad ještě letos.
Podporovat vznik a fungování malých a středních firem je možné jen nepřímo. Pomohlo by např. zjednodušení daňového systému či větší pravomoci věřitelů při bankrotech. Nový zákon o konkurzech se však rodí těžce již dlouhé měsíce.

IV. Pro spravedlnost v zemi
Program slibuje reformu soudnictví. Verbálně jich dříve začala už řada. Neustálé změny ministrů spravedlnosti však skutečné změny zdržovaly. Minulý ministr navíc neprosazoval reformu, ale stabilizaci. Výraznější právní pomoc pro nemajetné je chvályhodným záměrem, v mnoha západních zemích je úroveň pomoci vyšší, než je u nás dnes. Pokud by se skutečně podařilo zrychlit zápisy do obchodních rejstříků, jak slibuje, byl by to úspěch.

V. Pro bezpečí a boj s korupcí
Lidovci prosadili do programu svůj záměr zvýšit tresty pachatelům násilných činů a výrobcům a dealerům drog. Koalice tak vyslyší volání veřejnosti po tvrdším trestání zločinců. O konkrétní podobě návrhů se zřejmě povedou prudké diskuse.
Narazit na své vlastní lidi na nižších úrovních mohou strany s návrhem na rozšíření zákona o střetu zájmů a zejména s požadavkem, aby veřejní činitelé prokazovali původ majetku. Dosud se tomu komunální politici velmi silně bránili.

VI. Pro státní finance
Přihlásit se k nutnosti snižovat státní dluhy je už pravidlem všech politických proklamací. Nový program není výjimkou. Schodky se mají snižovat, tak jak to naplánovala už odcházející vláda. Půjde to těžko. Dosud se hlavně zvyšovaly daně, teď má přijít na řadu ořezávání výdajů. Jak a kde, program neříká. A jak sladit cíl ušetřit na důchodech, dávkách a nemocenské s plánem více podporovat rodiny, není jasné už vůbec.
Záměr ušetřit díky vyšší efektivitě státní správy je pozitivní, ale novinka to není. Snižování počtu úředníků už je v běhu, ačkoli jde často jen o škrtání mrtvých duší ve výkazech. A nový služební zákon, který měl vnést mezi úředníky větší pořádek, už odcházející vláda odložila kvůli penězům až na rok 2007.

Předseda US - DEU Pavel Němec, úřadující předseda ČSSD Stanislav Gross a předseda KDU - ČSL Miroslav Kalousek odpovídají po koaličním jednání na otázky novinářů. (29. června 2004)

Autoři:


Hlavní zprávy

Nejčtenější

Na Manhattanu explodovala trubková nálož, útočil Bangladéšan

Newyorská policie zasahuje na Manhattanu, kde je hlášena exploze (11. prosince...

Newyorská policie zasahuje na Manhattanu, kde vybuchla nálož. Lékaři ošetřili čtyři zraněné. Výbuch zranil i muže,...

VIDEO: Skladníci obklíčili ujíždějící zloděje vysokozdvižnými vozíky

Skladníci v akci. Zloděje obklíčili vozíky

Zaměstnanci ostravské prodejny stavebnin společnými silami zadrželi trojici zlodějů, která se pokusila vykrást...Neznámý útočník střílel z vozu na projíždějící auto, žena nepřežila

V jihlavské Slavíčkově ulici se střílelo na projíždějící automobil. Útok...

Na okraji Jihlavy se v pátek odpoledne střílelo. Po ženě v autě z protijedoucího vozu několikrát vystřelil zatím...

Nenecháme si vnucovat, kdo u nás bude pracovat nebo žít, řekl Babiš v Bruselu

Premiér Andrej Babiš vystoupil v Bruselu na tiskové konferenci na okraj summitu...

Premiér Andrej Babiš odmítá, aby se Česko pokoušelo přijetím několika uprchlíků přesvědčit Evropskou komisi ke stažení...

V USA se kolem MeToo šíří rozpaky, vánoční večírky poznamenal strach

Demonstrace na podporu kampaně MeToo před Trump Tower na Manhattanu (9....

Američané začínají zpytovat svědomí, zda se to s povykem kolem sexuálních skandálů nepřehání. Některé případy ukázaly,...Další z rubriky

VIDEO: Kus staré dlažby na novém chodníku s cyklostezkou udivuje Přerov

V přerovské ulici Velká Dlážka zůstal po opravě třináct metrů dlouhý původní...

Údiv i všelijaké narážky vyvolává nyní v Přerově několikametrový úsek ulice Velká Dlážka. Nově předlážděný chodník s...

Velel zásahu na Národní třídě, přesně po 28 letech dostal medaili. Za králíky

O bývalém policistovi a současném chovateli Michalu Danišovičovi natočil v roce...

Bývalý důstojník SNB Michal Danišovič velel 17. listopadu 1989 zásahu na pražské Národní třídě, kde policisté surově...

VIDEO: Další lávku přes Vltavu ráno zavřeli, první chodci přelézali

Dva roky se budou opravovat lávky přes železniční most mezi pražskou Výtoní a...

Od pátečního rána měly být uzavřeny lávky pro pěší na železničním mostě přes Vltavu z pražské Výtoně. Jenže opačným...

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!Najdete na iDNES.cz