Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Diskuse k článku

ČSSD: Zachraňme se jednotou

Zatím žádné práskání dveřmi ve vládě a pohřbívání koalice. Místo toho pokus vyburcovat vlastní poslance k jednotnému vystupování. Takové cestě dávají sociální demokraté přednost po debaklu v krajských a senátních volbách.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

Kereme

Škromachovský návrat
Škromach žádá návrat k tradičnímu levicovému programu a hovoří o možnosti menšinové vlády.
Tradiční levicový program znamená další ohromné zadlužování, nic jiného, proto není programem.
0/0
5.12.2004 15:29

Stone_temple_pilot

Zachraňme se Jednotou?
Tak teď už vím, proč tak jedou proti obchodním řetězcům! Je to lobbing za starou dobrou Jednotu :-))))
0/0
4.12.2004 14:18

Martin128

Internacionálou a proletariatismem ...
0/0
4.12.2004 9:35

AnalProbe

omg
Elev: Čekáš, že to bude někdo číst? Jsi úchyl?
0/0
4.12.2004 8:20

Elev

air
od Bacha je nadherny, ale radeji mam Toccatu..
0/0
4.12.2004 6:50

Elev

omlouvam se
za to pastovani, ale sedelo to ve mne asi 2 roky, a tak sem se musel vyblut..
0/0
4.12.2004 6:48

Elev

dr Horak
a tedka pis!!!!, jak to bude demokraticky, kdyz vetsina si odsouhlasi, ze bude 99% dan?
0/0
4.12.2004 6:46

Elev

to je vse.. co napsal..
Ani tým druhým nie je ažké odpoveda: vy hádam uprednostòujete také "prirodzené" metódy obmedzovanie pôrodnosti, ako sú hladomory a vojny? Niet totiž už inej alternatívy. Tak ako Zem neuživí nekoneèný poèet ¾udí, ani pár pracujúcich neuživí zástupy príživníkov. Keï tak brojíte proti antikoncepcii, mali by ste bojova aj proti oèkovaniu, používaniu liekov, proti lieèeniu chorých – lebo aj všetko toto je "neprirodzené". V stredoveku bolo prirodzené premnoženie vždy sprevádzané prirodzenými epidémiami, pretože nebolo neprirodzených liekov, vakcín, lieèebných a diagnostických metód. Používajte mozog na to, na èo je urèený: na myslenie, nie na vymýš¾anie rád, ktoré si u vás nikto neobjednal.
0/0
4.12.2004 6:44

Elev

nadelam?
Už poèujem zástupcov príživníkov, ako krièia o diskriminácii, a ich ochráncov ako bijú na poplach pred "neprirodzeným" obmedzovaním pôrodnosti. Príživníkom možno odpoveda jednoducho: keï sa budete naïalej tak množi, vyženiete svojich živite¾ov za hranice krajiny a zostanete tu sami. Kto vás potom, neborákov, bude živi – veï sami sa neviete! Komu budete kradnú zemiaky z polí, keï ich nikto sadi nebude? Koho budete okráda o peniaze, keï všetci, èo dáke peniaze mali, ušli pred vami za hranice?
0/0
4.12.2004 6:44

Elev

co
Spoloènos, reprezentovaná svojimi správcami, má vytvára také podmienky, ktoré by každého stimulovali k tomu, aby sa staral o seba, aby sa snažil neby príživníkom. Keï si však už naša fiktívna spoloènos vychovala prive¾a príživníkov, má len jedinú možnos: zastavi tento rast, ale HNEÏ! Pritom nie je namieste sentimentalita, odvolávanie sa na akési mystické práva, èi viera v samospasite¾ný úèinok osvety. Nikto neprehovorí príživníka, aby mal menej detí, keï jeho prísun alkoholu je úmerný ich poètu. Kampane s prezervatívmi sú smiešne a dokazujú len to, že tí èo ich organizujú nechápu, že príživníci potrebujú deti ako zdroj bezpracnej obživy . Príživníka treba jednoducho oduèi od príživníckeho spôsobu života a to sa dá urobi len rázne a radikálne: presta mu plati za to, že plodí nových príživníkov! Príživník má by za nadproduk
0/0
4.12.2004 6:43

Elev

libit
Pritom je logika riešenia taká jednoduchá. ¼udia majú voèi spoloènosti (aj) práva, spoloènos má voèi ním (aj) povinnosti. Nejestvuje však právo príživníkov ži bez práce a ani povinnos štátu – presnejšie pracujúcich – živi ich (na èo, na plemeno?) . Aby sa v spoloènosti udržala sociálna stabilita, musí sa každý stara predovšetkým sám o seba , až potom mu majú pomáha druhí. Ak sa o seba nevie postara, aj napriek tomu, že sa ve¾mi snaží , je spoloènos povinná pomôc mu – ale až keï preukáže, že sa preve¾mi snažil. Príkladom snaženia je príprava na povolanie, štúdium, získavanie špeciálnych zruèností, ktoré spoloènos potrebuje. Ak sa však niekto o niè (okrem plodenia) nesnaží, nemá voèi nemu spoloènos žiadnu povinnos. A z toho treba vychádza.
0/0
4.12.2004 6:43

Elev

nebude
Veru, taká hrôza stojí pred našou fiktívnou spoloènosou a zdá sa, že jej politici a arcibiskupi sa správajú, akoby sa toto týkalo až ïalšieho storoèia. Bezstarostne riešia "závažné" problémy, èi už 2-dòový plod má nárok na právnu ochranu, hrozne sa boja "klonovania" ¾udí, akoby èosi také našej spoloènosti hrozilo ako prvé, trasú sa od hrôzy pri pomyslení, že by sa na smr chorý èlovek mohol rozhodnú umrie sám a neèaka, kým si ho dobrotivý pánboh k sebe povolá. O posvätnosti práva masových vrahov na ich život sa ešte ani len nezaèalo pochybova. Naša fiktívna spoloènos je taká zaslepená, že ešte nezbadala, ako sa za jej chrbtom vynára temná hrozba premnoženia príživníkov a teda proti tomu samozrejme niè nerobí.
0/0
4.12.2004 6:42

Elev

nekomu
Ale nejak to skonèi len musí. Tu je už k dispozícii ve¾a scenárov. Možno lekári budú odmieta ošetrova a lieèi príživníkov a medzi tými sa rozšíria nejaké epidémie. Lenže epidémie sa prenesú bez zábran aj na pracujúcich a populáciu zdecimuje nejaká pliaga. Možno krajinu opustí tak ve¾a pracujúcich, že sa príživníci zaènú žra navzájom. To už neviem, na také detaily sa spýtajte astrológov, veštkýò, alebo hocikoho, kto je ochotný prorokova.
0/0
4.12.2004 6:42

Elev

to
Keï sa poèet príživníkov zaène vyrovnáva poètu pracujúcich, dôjde k zásadnému obratu, k revoluènej premene vzájomných vzahov. Medzi obomi skupinami vznikne pravá a nefalšovaná obèianska vojna , ktorá bude o to hroznejšia, že sa bude vies ako vojna partizánska – bez akýchko¾vek pravidiel. Pracujúci, ktorí budú musie by 24 hodín denne v strehu, aby ich presila príživníkov neokradla, nebudú môc pracova, a prestanú prispieva do štátneho rozpoètu. To príživníkov privedie do nepríèetnosti a prejavia sa všetky znaky eskalácie vojny (odborne sa tomu hovorí pozitívna spätná väzba). Zaènú sa pácha krutosti a zverstvá. A to všetko len preto, že akísi idioti nezbadali zavèasu, akou hrozbou je exponenciálny rast (premnoženie) príživníkov.
0/0
4.12.2004 6:41

Elev

se
Príživníci budú stále viac kradnú vo¾ne dostupné objekty, ako sú súèasti signalizaèných zariadení, drôty, ståpy, autá a vôbec všetko, èo sa bude da preda. V spravodlivom hneve budú nièi všetky symboly životnej úrovne nenávidených pracujúcich: telefónne búdky, školy, knižnice. Možno sa rozšíri aj podpa¾aèstvo a vraždy zo zábavy. Inteligentnejším a vzdelanejším pracujúcim sa život v takej spoloènosti prestane páèi do tej miery, že svoju milú vlas zaènú hromadne opúša a tak ju prenecháva príživníkom. Lenže vláda našej fiktívnej krajiny tým bude stráca zdroje na podporu príživníkov. Možno im, nedajbože, aj zníži ažkým plodením zaslúžené detské prídavky, èo príživníkov bude neslýchane poburova. Príživníci si všetko "príkorie" zo strany pracujúcich budú vysvet¾ova ako diskrimináciu, nebudú sa so svojou nenávisou voèi pracu
0/0
4.12.2004 6:41

Elev

asi
Spoèiatku sa budú len zintenzívòova udalosti, ktoré sa dejú už aj dnes: príživníci budú stále èastejšie okráda pracujúcich, budú im vykráda chatky, byty. Po¾nohospodárom sa už nevyplatí ani sadi, pretože všetkú úrodu im "zoberú" príživníci. Zaènú sa vo väèšej miere vykráda aj obchody . Samozrejme, že pracujúci sa pred vykrádaním budú bráni, ale príživníci budú v prevahe a pri obrane vlastného majetku bude dochádza aj k zabitiu príživníkov v sebaobrane. To však v príživníkoch vyvolá "spravodlivý" hnev a budú lúpi už s pocitom, že odplácajú krivdy, ktoré sa im stali. Skupinky mladistvých príživníkov budú hromadne a za bieleho dòa prepadáva chodcov. Samozrejme, že treba poèíta aj s takou možnosou, že niektorí príživníci zaènú pracova, ale také prípady budú pri ich ve¾kých poètoch percent
0/0
4.12.2004 6:41

Elev

pokracovani
Ak poèet pracujúcich nebude rás a poèet príživníkov porastie exponenciálne, bude treba na uživenie príživníkov vynaklada stále viac peòazí. Lenže to, èo príživníci dostanú, bude treba ubra pracujúcim. Jedného dòa – ak sa tento vývoj nezvráti – nebudú staèi pracujúci vyprodukova dos ani len nato, aby uživili všetkých príživníkov. Odhadujem, že k tomu dôjde ove¾a skôr než keï poèet príživníkov dosiahne 50%. Èo sa bude dia ïalej? Príživníci budú peniaze potrebova, budú sa dovoláva toho, že na podporu a detské prídavky majú zákonné právo. Pracujúci však nebudú chcie dáva stále väèší podiel svojich ažko zarobených peòazí na to, aby príživníci mali èo jes a pi a aby sa mohli ïalej veselo množi. Neviem s istotou, èo sa bude ïalej dia, ale viem si to živo predstavi. Nemusím kvôli tomu
0/0
4.12.2004 6:40

Elev

?
Táto èierna predpoveï sa stane ešte hrozivejšou, keï si uvedomíte, kedy sa to stane. Keïže príživníci nemajú èo robi, majú nadbytok vo¾ného èasu a jeho podstatnú èas využívajú na množenie. Nie je teda prehnané predpoklada, že sa do množenia púšajú ve¾mi skoro, a preto napríklad 6 detí by mohla jedna dvojica splodi do 20 rokov veku. Ich potomci by mohli pokraèova rovnako zostra, takže 5 generácií sa v našej fiktívnej spoloènosti objaví asi po 80 rokoch. Ak si myslíte, že vás to nemusí trápi, uvedomte si, že pri fertilite 6 detí na rodièovskú dvojicu bude v spoloènosti 50 percent príživníkov už po dvoch generáciách, teda asi o 35 rokov
0/0
4.12.2004 6:39

Elev

jo
Tu je namieste vysvetli, preèo som sa rozhodol zaobera sa iba príživníkmi "nenároènými", nie príživníkmi bohatými, nie príživníkmi ve¾kého formátu. Tí sa množia rovnako ako pracujúci, ich poèet teda nerastie a nerastie preto ani povinnos štátu vynaklada na živobytie ich potomkov s postupom èasu stále väèšie náklady. Možno je to paradoxné, ale nenároèní príživníci, ktorí sa nadmerne množia, predstavujú pre hospodárske pomery, a teda aj pre spoloènos, väèšiu hrozbu než príživníci nároèní, pretože to, èo nakradnú nároèní, rastie s èasom iba lineárne, zatia¾èo potreby "nenároèných" príživníkov rastú exponenciálne.
0/0
4.12.2004 6:38

Elev

hmm
Keï sa vám pri poh¾ade na túto tabu¾ku (hlavne jej posledné riadky) zatmieva pred oèami, k¾udne si výpoèty prekontrolujte. Neurobil som žiadnu chybu, iba som hodnoty za desatinnou èiarkou zaokrúhlil na najbližšie vyššie celé èíslo. Je to úplne presný výsledok, ktorý ukazuje, èo budúce generácie našej fiktívnej spoloènosti èaká, za predpokladu, že naozaj budú napríklad 3 percentá pracujúcich schopné (a hlavne ochotné) živi 97 % príživníkov.   Tu je namieste vysvetli, preèo som sa rozhodol zaobera sa iba príživníkmi "nenároènými", nie príživníkmi bohatými, nie príživníkmi ve¾kého formátu. Tí sa množia rovnako ako pracujúci, ich poèet teda nerastie a nerastie preto ani povinnos štátu vynaklada na živobytie ich potomkov s postupom èasu stále väèšie náklady. Možno je to paradoxné, ale nenároèní príživníci, ktorí sa nadm
0/0
4.12.2004 6:38

Elev

tabulka
Generácia
0
1
2
3
4
5
6
Poèet pracujúcich
18 18 18
0/0
4.12.2004 6:37

Elev

dalsi
Vypoèítajme teraz, aké percento z celej práceschopnej populácie budú v n-tej generácii predstavova príživníci. Pre tento výpoèet musíme zada ich súèasné percento, pretože èím ich je v súèasnosti viac, tým viac ich bude i v budúcnosti. Predpokladajme kvôli názornosti, že dnes tvoria príživníci 10% práceschopnej populácie a analyzujme prípad fertility f = 4. Uvažujme napríklad, že z 20 práceschopných sú 2 príživníci (10%) a zvyšok (18) pracujúci. ¼ahko dostaneme nasledujúce výsledky:
0/0
4.12.2004 6:36

Elev

dalsi
Poèet generácií
1
2
3
4
5
6
Potomkov pri f = 2
1 1 1 1
0/0
4.12.2004 6:35

Elev

dalsi
Uvažujme teraz f = 4 a predstavme si opä dve rodiny. Každá bude ma štyri deti a tie vstúpia do manželstva so štyrmi demi druhej rodiny. Budeme ma teda 4 dvojice a každá bude ma 4 deti, spolu 16. Na štyroch starých rodièov bude teda pripada už 16 vnukov a teda na jedného starého rodièa dve deti a 4 vnuci. A tak to pôjde ïalej – v každej generácii s f = 4 sa poèet potomkov zdvojnásobí. Tomu faktu, že sa poèet nezväèší o nejakú hodnotu, ale krát nejaká hodnota, hovoríme exponenciálny rast. Pre tých, èo ešte nezabudli základy stredoškolskej matematiky, napíšem všeobecný vzorec: v n-tej generácii bude ma jeden èlovek (f2) n potomkov. Platnos tohoto vzahu si overí ¾ahko každý sám. Pomocou neho si môžete skontrolova nasledujúcu tabu¾ku, ktorá udáva poèet potomkov jedného súèasného dospelého v n-tej generácii:
0/0
4.12.2004 6:35

Elev

dalsi
Nemusím by Nostradamom ani Sibylou, aby som vedel celkom presne predpoveda, ako sa táto úvodná situácia bude vyvíja. Poèítajte so mnou. Poèet detí, ktoré sa narodia jednej žene za celý život, nazývame fertilitou a budeme ju oznaèova symbolom f. Analyzujme najprv vývoj populácie pracujúcich, u ktorých predpokladáme, že f = 2 a predstavme si dve dvojice. Každá z nich bude ma dve deti a tie vstúpia do manželstva – napríklad dvaja bratia z jednej rodiny sa oženia s dvomi sestrami z druhej rodiny a opä bude ma každá dvojica dve deti. Štyria starí rodièia budú teda ma štyroch vnukov, na dvoch starých rodièov budú pripada dvaja vnuci, presne tak ako mali dve deti. náè povedané, na každého rodièa bude pripada jedno diea a jeden vnuk. Takto to bude pokraèova ïalej – poèet populácie s f = 2 sa nebude meni.
0/0
4.12.2004 6:34

Elev

dalsi
Jestvuje však populácia príživníkov, ktorá má na životnú úroveò podstatne nižšie nároky. Je to dos pochopite¾né, pretože ináè by pracovala, snažila by sa získa kvalifikáciu, aby si prácu mohla nájs. Jednej rodine staèí núdzový prístrešok, jedlo, cigarety – a hlavne alkohol. Ošatenie a iné drobnosti si už nájde v kontajneroch. Preto príživníkom (zatia¾) na prežitie staèia sociálne dávky a prídavky na deti. Desaroèia komunistickej vlády ich nauèili považova finanènú podporu za samozrejmos, za právo. Dokonca si príživníci myslia, že spoloènos je povinná im takú podporu poskytova – veï "oni tiež chcú by šastní" . Keïže sú však detské prídavky úmerné poètu detí, má rodina príživníkov snahu ma èo najviac detí, pod¾a jednoduchého princípu: èím viac detí, tým viac alkoholu.
0/0
4.12.2004 6:33

Elev

dalsi
Tieto názvy nie sú iba konvenèné oznaèenia, ale vyjadrujú aj dos podstatné znaky oboch skupín, a hlavne ich vzájomný vzah. Je totiž jasné, že príživníci tiež chcú ži a na život potrebujú peniaze. Ïalej je zrejmé, že peniaze, ktoré dostávajú príživníci, nepadajú z neba, ale získavajú sa z daní pracujúcich. Peniaze totiž v spoloènosti vznikajú iba prácou a potom sa medzi obyvate¾mi všelijak presúvajú a "prerozde¾ujú".
Netreba nijak zvl᚝ vysvet¾ova ani dokazova, že pracujúca populácia si èoskoro zvykne na vyššiu životnú úroveò – veï preto pracuje. V èasoch ekonomickej núdze si však uvedomuje, že každé diea v rodine túto úroveò drasticky znižuje, èi ohrozuje. Preto pracujúci poèet svojich detí obmedzujú. Predpokladajme, že v súèasnosti si jedna pracujúca rodina v priemere dovolí presne dve deti.
0/0
4.12.2004 6:33

Elev

pokracovani
Dlho som váhal, èi oznaèenie "príživník" použi, ale niè vhodnejšie a emotívne neutrálne som nenašiel. Prosím preto èitate¾a, aby chápal, že tento výraz používam ako terminus technicus . Príživníkmi sú pod¾a môjho názoru všetci práceschopní ¾udia, ktorí sa živia ináè než statoènou prácou, ktorí sa priživujú na tom, èo vyprodukovali druhí. Príživníkmi sú preto pre mòa aj mnohí byrokrati, zamestnanci všetkých možných úradov, mnohí poslanci parlamentu, postkomunistickí podvodníci, ktorí rozkradli národný majetok, mafiánski gauneri ve¾kého formátu. To všetko sú príživníci a mòa naozaj mrzí, že toto oznaèenie tu budem používa iba na oznaèenie jednej skupiny obyvate¾stva. Dôvody sa stanú jasné o chví¾u. Pozrime sa ešte ako tento pojem definuje staršia encyklopédia: " príživníctvo, pod¾a ès. trestného práva trestný èin spoèívajúci v tom, že páchate¾
0/0
4.12.2004 6:32

Elev

prominte, ale tenhle clanek mne oslovil
Uvažujme nejakú fiktívnu postkomunistickú spoloènos a dohodnime sa, že nás v nej nebudú zaujíma deti, dôchodcovia, ani invalidi. Budeme jednoducho rozmýš¾a o práceschopnom a zdravom obyvate¾stve. Myslím si, že nie je nijakým ve¾kým problémom predstavi si, že v takej spoloènosti budú ve¾kú väèšinu tvori ¾udia, ktorí sa živia prácou. Keby tomu tak nebolo, ažko by taká spoloènos mohla jestvova. Žije tam však nepochybne i menšina, tvorená ¾uïmi, ktorí sa práci vyhýbajú, alebo ktorým sa nechcelo z vlastnej vôle získa ani tú najnižšiu kvalifikáciu. Preto ich nikto zamestna nemôže, ani keby ako chcel, lebo tí ¾udia nevedia jednoducho niè robi. Dohodnime sa, že tých prvých budeme nazýva "pracujúcimi" a tých druhých "príživníkmi".
0/0
4.12.2004 6:31

crezpenan

jako Hitlerovi a Gottwaldovi pohrobci
"semkněme své řady soudruzi,i když jsme tak blbí,že neumí ani při našich platech anglicky...
0/0
4.12.2004 5:52

novyvaclav

Jednota je nanic
pokud se místo práce jen slibuje a místo řešení problémů se jen vymlouvá na druhé. Pokud by se ODS jen vymlouvala na komunisty, tak tu je socialismus do taďka. Přestaň te se socani stále vymlouvat na ODS, kamarádíčkovat s komunisty a plivněte si do dlaní a koukejte něco dělat. A nebo už táhněte do pr... a nepřekážejte už.
0/0
4.12.2004 3:26

DrHorak

To jsou jen zoufalá gesta. Začít musí sami u sebe !!!
Výsledky voleb nebyly žádným velkým překvapením. Byl to jen pravdivý odraz důvěry občanů, který vyzněl tak tvrdě, ale reálně. ČSSD neustále předvádí, jak jí záleží jen na svých zájmech a postech. Někteří její představitelé se také prezentují jak neurvalí mocipáni. To vše nahrává opozici. Ten, kdo si však myslí, že vládou ODS by se něco zlepšilo, je na omylu. Vždy tu bude platit, že na obyčejný lid musí být přísnost a na jeho potřeby se nebude nikdo ohlížet. Také komouši z toho profitují a aniž by museli nést odpovědnost za některá nepopulární rozhodnutí, získávají si své preference od naštvaných a zklamaných voličů. Zatím se s nimi nikdo oficiálně nechce bavit, ale pozor. Ona nastane doba, kdy budou důležitým článkem v jednáních. I když se od nich mnozí nahlas distancují, v zákulisí jim plácají po zádech a jsou s nimi velice zadobře. Vědí, že jejich čas přijde. No a potom až se vybarví a odhalí svou tvář, pánbů nám pomoc.
0/0
4.12.2004 1:21

Elev

Re: To jsou jen zoufalá gesta. Začít musí sami u sebe !!!
a co kdyz nastane doba premnozeni prizivniku a ti budou mit podle demokratickych regulaci "narok"  mozou si to vetsinove odhlasovat, aby je nekdo zivil..
0/0
4.12.2004 6:26

cyanT

nový slogan?
Upřímnost nevyšla, tak tentokrát raději jednota? Hm ... ale abstraktních idejí je víceméně omezený počet ;-)
0/0
4.12.2004 1:18

Najdete na iDNES.cz