Klávesové zkratky na tomto webu - základní­
Přeskočit hlavičku portálu


Diskuse k článku

Miroslav Sládek znovu povede republikány

Jeden z nejkontroverznějších politiků polistopadové éry, Miroslav Sládek, se po několikaleté odmlce vrací na scénu. Někdejší předseda SPR-RSČ byl včera zvolen do čela Republikánské strany Miroslava Sládka (RMS). Z 260 delegátů sjezdu v Havlíčkově Brodě dalo Sládkovi hlas 199. "Všichni delegáti nevyužili práva hlasovat," řekl místopředseda strany Petr Pěkný. Dalším místopředsedou se stal Cyril Malec, funkci tajemníka obhájil Tomáš Vandas.

Upozornění

Litujeme, ale tato diskuse byla uzavřena a již do ní nelze vkládat nové příspěvky.
Děkujeme za pochopení.

Zobrazit příspěvky: Všechny podle vláken Všechny podle času

Harden

Sladkovi dochazej asi prachy...
0/0
10.5.2003 11:31

PAVEL1

http://www.republikani.cz
 se státní zárukou pro sociálnì slabší studenty vysokých škol.
18. Snížíme vìkovou hranici pro odchod do dùchodu
Požadujeme snížení vìkové hranice pro odchod do dùchodu. Muži by mìli odcházet do dùchodu v 60 letech a ženy v 57, minus jeden rok za každé dítì. Souèasný dùchodový vìk neodpovídá zdravotnímu stavu populace a nízké prùmìrné délce života.
Domníváme se, že každá spoleènost je povinna postarat se o své starší spoluobèany, a nesmí dopustit, aby podzim života byl pro nì trestem. Budeme usilovat o rozšiøování sítì sociálních, léèebných rehabilitaèních zaøízení pro dùchodce a zdravotnì postižené. Dùchody budou prùbìžnì zvyšovány v závislosti na rùstu životních nákladù. Prosazujeme právo na odpovídající hmotné zajištìní a zabezpeèení dùstojné životní úrovnì.
19. Jsme pro náboženskou svobodu a odluku církve od státu
RMS je pro náboženskou svobodu, s výjimkou rùzných sekt a pseudonáboženských spolkù, které jsou mnohdy nebezpeèné spoleènosti. Církev bude oddìlena od státu, nebráníme se však spolupráci, napø. v oblasti sociální a charitativní výchovy.
V pøípadì majetkových požadavkù církve odmítáme vydání nemovitostí a pozemkù, které pøímo neslouží k církevní èinnosti. Církevní objekty, dosahující celonárodního významu (napø. chrám sv. Víta), zùstanou v držení státu s tím, že církev bude moci v nich nerušenì provádìt náboženské obøady. Na všechny historické objekty v majetku církví se musí vztahovat zákon o ochranì památek a bez souhlasu úøadù nebude vlastník smìt provádìt v objektu takové èinnosti a úpravy, které by narušily jeho historickou hodnotu a poslání.
20. Chráníme kulturní dìdictví národa Svoji kulturou i vzdìlaností se èeský národ øadí nejen ve své dávné historii, ale i v souèasné dobì mezi vyspìlé civilizované národy svìta. Tomuto faktu nezabránila ani nacistická okupace èi komunistický režim. Pøi sestavování kulturní èásti našeho programu jsme vycházeli ze zásadního poznatku, že naše kultura, jakož i umìní a vìda se v souèasné dobì nachází ve velmi vážné krizi. Zásadnì nesouhlasíme s tím, aby se naše vyspìlá kultura rozmìlòovala s kulturami jinými. Jsme pro to, aby kultura a umìní našeho národa vyjadøovaly a zobrazovaly naší národní podstatu. Èeské umìní a èeská kultura musí patøit národu a vyjadøovat jeho vùli. Stát proto musí peèlivì dbát na udržení a zajištìní našeho kulturního bohatství. Zákonem zamezíme, aby kulturní a umìlecká díla našich pøedkù byla vyvážena do ciziny. Za krádeže èi úmyslná poškození umìleckých dìl budeme žádat zvláštní tresty. Ve veøejném životì požadujeme upøednostnìní èeského jazyka pøed všemi ostatními. Rozhodnì také odmítáme jakékoliv podøizování kultury a umìní ekonomice. Trh nesmí být v žádném pøípadì nadøazen kultuøe. V oblasti vìdy jsme pro co nejširší rozvoj a svobodu bádání. Stát má povinnost podporovat èeskou vìdu všemi prostøedky - finanèními i propagaèními. Pro vìdecké pracovníky je tøeba vytvoøit odpovídající pracovištì, aby mohli plnit své nároèné úkoly. 21. Bezpeènost, priorita Republikánù RMS je jedinou politickou stranou v ÈR, která má vypracovaný samostatný bezpeènostní program. Náš program bezpeènostní politiky se opírá o následující zásady: 1) Nový úèinnìjší vìzeòský systém s povinností práce vìzòù; 2) Kvalitními zákony vymýtit organizovaný zloèin; 3) Trest smrti; 4) Zákaz výroby, distribuce i užívání všech drog; 5) Právo obèanù na sebeobranu, riziko musí nést v plném rozsahu útoèník; 6) Materiální a finanèní vybavení policie; 7) Øešení otázky nepøizpùsobivých etnik - prosadíme zákon o domovském právu; 8) Omezení prostituce tvrdým postihem pasákù; 9) Ochranu osobních údajù o obèanech a pøísnou parlamentní kontrolu zpravodajských služeb. Podmínkou zlepšení situace v bezpeènostní oblasti je politická vùle a následná spolupráce s policejními složkami, které nebudou mít svázány ruce v boji se zloèinem. 22. Obnovíme trest smrti Zloèinnost v naší zemi je „díky“ nekompetentnímu vedení státu tak obrovská, že témìø každý obèan byl v posledních letech nárùstem zloèinnosti postižen. S ohledem na enormní kriminalitu, zejména v oblasti nejbrutálnìjších trestných èinù, pøedevším vražd, znásilnìní apod., páchaných naprosto nenapravitelnými kriminálními živly, navrhujeme obnovit trest výjimeèný - TREST SMRTI! Každá spoleènost se musí úèinnì bránit proti kriminalitì a musí chránit své obèany proti zloèincùm. 23. Zákony musí platit pro všechny stejnì - tedy i pro menšiny Je nepøípustné, aby na kritiku cikánské kriminality bylo nadále pohlíženo jako na rasismus. Sami cikáni toho využívají a zatím takøka beztrestnì vraždí, znásilòují a okrádají øádné obèany. Nemáme nic proti jejich barvì pleti èi pùvodu. Chtìjí-li však žít s námi v jedné zemi, musí se pøizpùsobit vìtšinì. Navrhujeme pøezkoumat oprávnìnost sociálních dávek a invalidních dùchodù u cikánù. Je všeobecnì známo, že velká vìtšina z nich tìchto sociálních dávek zneužívá. Ubírají je tak tìm, kteøí je sice pot
0/0
10.5.2003 10:07

PAVEL1

http://www.republikani.cz
, si zaslouží podporu. Chceme vytvoøit stejné podmínky pro rùzné formy podnikání v zemìdìlství: družstva vlastníkù, nájemci pùdy, jednotlivì hospodaøící. Zemìdìlci musí mít garantovány výkupní ceny zemìdìlských komodit na sezónu dopøedu. Státními zárukami u bank chceme zajistit snadné poskytnutí provozních úvìrù s delší splatností zemìdìlcùm, pro jejich efektivní hospodaøení. Špatné zkušenosti s Evropskou unií jasnì volají po efektivní ochranì našich producentù. Zmìnou celních sazeb zvýšíme celní zatížení na dovážené potraviny a zemìdìlské produkty, které svými podhodnocenými cenami zpùsobují neprodejnost èeských výrobkù na èeském trhu.
14. Zastavíme devastaci životního prostøedí
Pøíroda je naším životním prostøedím a proto ji musíme chránit. Každý obèan tohoto státu má právo na dobré životní prostøedí. Z dlouhodobé perspektivy k tomu mùžeme dojít zejména výchovou mladé generace k lásce k pøírodì a z krátkodobé zpøísnìním zákonù na ochranu životního prostøedí. RMS chce za použití státních prostøedkù vèetnì daòových úlev urychlenì øešit nejtíživìjší ekologické problémy.
Proto prosazujeme: zamezení dovozu odpadu a toxických látek ze západních zemí na naše skládky; zvýšení dotací pro životní prostøedí; nad veškerými pøírodními památkami, které jsou naše dìdictví, je stát povinen vzít ochranu; nedovolit, aby se v chránìných pøírodních oblastech budovaly lomy na tìžbu vápence, zlata apod.; šetøit naše pøírodní zdroje a proto zamezit vývozu kvalitního nezpracovaného døeva za nízké ceny do zahranièí.
Zvýhodníme obèany žijící v ekologicky postižených oblastech daòovými úlevami, kompenzací tepla, elektøiny, otopu. Budeme brát ohled na výsledky místního referenda v dané oblasti, protože každý obèan tohoto státu má právo rozhodnout o tom, zda bude v jeho bydlišti postavena spalovna, skládka, továrna atd.
15. Sociální a zdravotní péèe musí provázet obèana
po celý jeho život
RMS je pro zajištìní odpovídající zdravotní péèe pro všechny obèany. Prosazujeme vybudování systému zdravotního pojištìní, které vychází z rùzných forem pojištìní a konkurence mezi pojišovnami tak, aby se zabránilo monopolu. Konkurence i na tomto úseku je nutná, ovšem nikoliv na úkor plátce zdravotního pojištìní - pacienta. Za samozøejmou považujeme dùslednou kontrolu pojišoven, jak s vybranými finanèními prostøedky nakládají. Je nutno si uvìdomit, že zdravotnictví nemùže být nikdy ziskové a stát musí mít prvoøadý zájem o zdravotní stav svých obèanù.
Stát musí zcela jednoznaènì peèovat o svojí budoucnost, a tím zvláštì o rodinu s dìtmi. Proto požadujeme: 1) šestiletou mateøskou dovolenou; 2) Pravidelné zvyšování pøídavkù na dìti v závislosti na rùstu životních nákladù; 3) Daòové úlevy pro rodiny s dìtmi; 4) Vzhledem k velkému poètu neúplných rodin vytvoøit podmínky pro jejich rovnocenné postavení po stránce morální i materiální. 16. Obnovíme státní bytovou výstavbu Po listopadu 1989 se státní bytová výstavba prakticky úplnì zastavila s poukazem na to, že „ty panelové králíkárny jsou deprimující“. Žádné „králíkárny“ se od té doby nepostavily a výsledkem toho je nedostatek levných bytù, zejména pro mladé rodiny s dìtmi. S volnými byty dnes bìžnì obchoduje mafie a podle toho také vypadají nehorázné sumy, které si prodejci za nové byty diktují. Mladá generace má dnes na výbìr pouze ze dvou možností - sehnat miliony a zakoupit si drahý luxusní byt èi rovnou rodinný dùm, nebo zvolit øešení bezdomovcù. RMS je pro urychlenou obnovu státní bytové výstavby. Celý systém lze založit na úmìrném vkladu obèanù do bytové výstavby snesitelným a únosným rozvrhem mìsíèních splátek a základního vkladu. Bude nutné zavést pøísný dohled státních orgánù nad celou akcí a další nutné legislativní zmìny. Základní vklady obèanù budou odstupòovány podle nároku na velikost bytu. Rovnìž mìsíèní splátky se pøizpùsobí finanèní situaci plátce a jejich délka splatnosti bude maximálnì 25 let. Mladým rodinám s dìtmi bude poskytnut výhodný dlouhodobý úvìr na bydlení s podporou státu. Zvýšením stavební výroby dosáhneme nejen ukonèení neúmìrného pøedražování bytù, ale také snížení nezamìstnanosti. 17. Výchova mládeže bude vedena v národním duchu Výchovou mládeže píšeme budoucnost celého národa. Proto je více než žádoucí intenzívnì se jí vìnovat a souèasnì odrážet všechny negativní - pøevážnì americké - módní smìry, které pouze deformují její národní hrdost, chování a vztah k životu. Za prvoøadý cíl považujeme absolutní zákaz všech drog a také tìch spolkù, napø. anarchistù a rádoby intelektuálních seskupení, které je mezi mládeží šíøí. Stát bude podporovat mládežnické organizace, propagující nekomerèní styl kultury, které nebudou mládež nabádat k nerespektování zákona, užívání drog apod. Státní školství se nachází ve finanèní tísni, což se musí zákonitì projevit na kvalitì výuky. RMS v oblasti školství prosazuje: 1) Bezplatné vzdìlání zajišované státem na všech úrovních; 2) Povinnou školní docházku; 3) Rozvoj soukromých i církevních škol, tyto školy však nebude dotovat stát, ale rodièe žákù; 4) Stipendia, sociální podporu a dlouhodobé bezúroèné pùjèk
0/0
10.5.2003 10:02

PAVEL1

http://www.republikani.cz
 že noví vlastníci se budou ke svému majetku chovat lépe a pøivedou stát k rozkvìtu. Realita však hovoøí o opaku. Co se nerozkradlo, to se pod cenou rozprodalo cizím spoleènostem, které takto koupené, kdysi vìhlasné podniky využívají napø. pouze pro výrobu náhradních dílù apod.
Republikáni jsou pro okamžité zastavení výprodeje národního majetku a dùkladné prošetøení privatizace pøedešlých podnikù. V pøípadì, že majetek získaný v privatizaci není dodnes splacený, budeme trvat na jeho navrácení státu a následném opakování privatizace. U privatizace dosud státních podnikù nebo tìch, v nichž má stát majetkový podíl, budou stanovena pøísná pravidla, podle nichž bude muset zájemce pøedložit podrobný strategický plán další èinnosti a bankovní záruky, že je schopen privatizovaný majetek zaplatit. Stát si musí zachovat svùj podíl ve strategických podnicích (energetické závody, doly, železnice).
10. Národní majetek musí být v rukou našich obèanù
a ne cizincù
Teprve po objektivním zhodnocení skuteèného stavu privatizovaných podnikù mùžeme pøemýšlet o dalším postupu. Ovšem už podle docela jiných, mnohem prùhlednìjších, mìøítek. To znamená: privatizovat komu, za kolik a jaký z toho budou mít prospìch pøedevším naši obèané. Budeme se zasazovat o to, aby se privatizace soustøedila do rukou národního kapitálu (alespoò 51 %). Není pøeci možné, aby onen bezbøehý liberalismus, který se nesl v duchu neviditelné ruky trhu, likvidoval podstatu národního hospodáøství a velkou mìrou se podílel na drancování pøedevším neobnovitelných zdrojù zemì. Proto vytvoøíme výhodné podmínky pro rozvoj domácího kapitálu a nasmìrujeme jej do investièní èinnosti.
11. Zvýhodníme drobné obchodníky
Sen o výhodnosti podnikání v Èeské republice se již dávno rozplynul a dnes již to platí pouze v pøípadì velkých zahranièních podnikù, které úspìšnì pøeválcovaly slabou èeskou konkurenci. Nezamlouvá se nám skuteènost, že vìtšina èeských malých obchodù dnes zaniká kvùli nástupu zahranièních supermarketù. Chceme navázat na prvorepublikový systém, kdy podnikání v naší zemi prosperovalo, ba dokonce úspìšnì expandovalo za hranice naší zemì.
RMS chce vytvoøit podmínky pro vyvážený pomìr mezi veøejným, státním a soukromým sektorem. Vytvoøit podmínky pro vznik a rozvoj domácích a národních vlastníkù a podnikatelù. Živnostník byl vždy základem tzv. støedního stavu, který urèoval prosperitu celé spoleènosti. Do poèátku podnikání poskytneme daòové prázdniny po dobu 3-5 let a snadno dostupné a dlouhodobé úvìry se státní zárukou. Výraznì také snížíme daòové zatížení. Vùèi podnikatelùm, kteøí se zabývají výrobní èinností, budeme uplatòovat nižší danì. Zvýhodnìní ze strany státu se bude týkat také tìch podnikatelù, kteøí zamìstnávají osoby tìlesnì postižené, svojí èinnost provozují v regionech s vysokou nezamìstnaností nebo kteøí chtìjí svojí èást výroby pøenést do vìznic, èímž by se snížily náklady státu na jednoho vìznì, protože by si trestanci na svùj pobyt vydìlávali prací ve vìzeòských výrobnách. Koneènì také chceme odstranit nerovnost mezi èeským obèanem zaèínajícím podnikat s prázdnýma rukama a podvodníky užívajícími si kapitálu nejasného pùvodu prokazováním pùvodu penìz.
12. Snížíme nezamìstnanost Ekonomická krize s sebou pøinesla nezamìstnanost a sociální nejistotu. Obèané pøicházejí o práci a mnohdy nemají šanci získat zamìstnání nové. To se týká pøedevším tìch regionù, kde pøevládala dùlní a hutní výroba. Útlumové programy, které jsou praktikovány takøka ze dne na den, pochopitelnì vyvolávají nežádoucí reakci - enormní propouštìní. RMS je toho názoru, že právì tyto útlumové programy, pakliže jsou nezbytné, se musí rozložit na období 10-15 let tak, aby soubìžnì mohly být v témže regionu rozvíjeny nové obory, do kterých budou pøecházet rekvalifikovaní pracovníci. Jsme rovnìž pro systém zamìstnaneckého spoluvlastnictví a spoluvlastnictví obcí k podnikùm na jejich území. Za neménì dùležitou považujeme ochranu našich pracovníkù pøed konkurencí, kterou pøedstavuje imigrace. Nezamìstnaní pøistìhovalci se musí vrátit do svých pùvodních zemí. To platí také o imigrantech, kteøí okupují místo, které by po jejich odchodu mohlo být nabídnuto našim nezamìstnaným. K pøekonání krize chceme zahájit systém veøejných prací, které by daly nezamìstnaným práci a plat, a naší zem do poøádku. 13. V zemìdìlství budou mít pøednost domácí produkty Stát musí podporovat èeské zemìdìlce všemi prostøedky, protože potravinová sobìstaènost je jednou ze záruk suverenity státu. Již od nepamìti pùda živí národ, který ji obhospodaøuje. Naše zemì je sobìstaèná a minulost je toho jasným dùkazem. Nechat pùdu ladem se rovná høíchu, který se vymstí celému národu. Stejnì jako nakupovat jablka èi mrkev v cizinì a vlastní produkty nechat uhnít ve skladech. Naše zubožené zemìdìlství potøebuje v prvé øadì dlouhodobou koncepci rozvoje. Nedìláme rozdílu mezi zemìdìlskými družstvy a soukromì hospodaøícími rolníky. Všichni, kdo se podílejí na výživ&
0/0
10.5.2003 9:56

PAVEL1

http://www.republikani.cz
 kriminálním živlùm a pøebírání nejrùznìjších cen. RMS je pro prezidentský systém (jako je tomu napø. ve Francii), což je také jedna ze zmìn ústavy, které chceme parlamentní cestou prosadit.
5. Odmítneme Èesko-nìmeckou deklaraci a od Nìmecka budeme požadovat náhradu za škody zpùsobené II. svìtovou válkou našim obèanùm
Vùèi Spolkové republice Nìmecko budeme vystupovat jako suverénní stát. Politika omluv a poníženého podlézání jednou provždy skonèí! Jelikož Èesko-nìmecká deklarace stojí právì na tìchto principech, musí být neprodlenì zrušena. Nevidíme žádný dùvod, proè by Èeská republika mìla mít s Nìmeckem jiné - zvláštní - vztahy, než má s ostatními sousedy.
Abychom skuteènì mohli udìlat tlustou èáru za minulostí, ze všeho nejdøíve budeme od SRN požadovat náhradu za škody zpùsobené II. svìtovou válkou našim obèanùm. Nìmecko je sice mocný a bohatý stát, neznamená to však, že s ním budeme jednat s ohnutými zády. Historické zkušenosti nás nutí k obezøetnosti. Nìmecko si k nám pak dovolí tolik, kolik dovolíme my Nìmecku.
6. Zpøísníme dohled nad udìlováním èeského obèanství
a okamžitì zastavíme pøíliv imigrantù
Uplynulá léta nás pouèila, že narùstajícím poètem imigrantù na našem území se automaticky zvyšuje kriminalita a nezamìstnanost. K žádnému obohacování spoleènosti z jejich strany nedošlo a ani nedojde. Místo toho si „vychutnáváme“ pravý opak - multietnický guláš. Z východu pøichází levná pracovní síla, z protìjší strany zase podivná spoleènost intelektuálù a manažerù, kteøí jdou pøímo za postem nejvyšším. Prý je to normální, ba dokonce žádoucí, my to však považujeme za poèátek zániku našeho národa. Se stejným, mnohem vìtším, problémem dnes bojuje napø. Francie a další zemì Evropské unie.
Kdo mùže vìøit, že naše zemì zùstane sama sebou, když už dnes je otevøeným rájem pro rùzná etnika a naše dìti jsou již pomalu vychovávány za zvukù primitivních èernošských a cikánských zpìvù? Z výše uvedených dùvodù zpøísníme dohled nad udìlováním azylu a èeského obèanství. To bude odsouhlaseno jedinì za tìchto podmínek: žadatel musí pøedložit èistý trestní rejstøík, dále prokázat svoji vùli a schopnost pøizpùsobení se a v neposlední øadì se zøekne své døívìjší národnosti. Pøíslušníci cizích národností budou na našem území pouhými hosty, a tak se na nì také budou vztahovat pøíslušné zákony. Úèinné omezení imigrace vidíme i ve zvýšené ostraze hranic.
7. Vybudujeme profesionální armádu Naše zemì má bohatou vojenskou minulost. I když jsme patøili k relativnì menším státùm, vždy jsme mìli armádu na špièkové úrovni. Vše skonèilo pøedváleènou kapitulací a poté se již o naší bezpeènost „staral“ nìkdo jiný. Nìmce vystøídala sovìtská vojska a nyní jsme èlenem NATO. Èeská armáda se stala spíše terèem posmìchu a o nìjakém respektu nemùže být ani øeè. V pøípadì pøevzetí moci vybudujeme malou profesionální armádu, která by neúmìrnì nezatìžovala státní rozpoèet a staèila k zajištìní suverenity státu. To prakticky znamená i zrušení všeobecné branné povinnosti, která by však byla v pøípadì ohrožení bezpeènosti zemì obnovena. Nechceme se spoléhat pouze na cizí pomoc a skonèit stejnì, jako pøed II. svìtovou válkou. 8. Místa na úøadech budou obsazována na základì osobních zásluh a kvalifikace. Politická pøíslušnost nesmí rozhodovat! V naší zemi se od jistých dob bohužel stalo smutným pravidlem, že o kariéøe obèanù vìtšinou rozhoduje spíše politická pøíslušnost, než jejich kvalifikace a schopnosti. To se týká zejména státní správy. Zatímco v minulosti byla pouze jedna „správná“ stranická legitimace a tou „špatnou“ byla žádná, nyní se situace zmìnila pouze v tom, že tìch „správných“ legitimací je trochu víc. Urèující je pøedevším loajalita ke stávajícímu režimu. Nejlépe se hodnotí pøíslušnost k vládnoucí politické stranì. RMS se proti tomuto dìdictví z dob komunismu tvrdì staví a chce postihovat všechny osoby, které toto stranické dìlení uplatòují vùèi svým podøízeným na svém pracovišti. Kvalifikace musí být rozhodující pøi pøijímaní do zamìstnání. U vysokých státních úøedníkù budeme požadovat pøed nástupem a odchodem z funkce majetkové pøiznání. Státní zamìstnanec nesmí podnikat, aby nedošlo ke støetu jeho podnikatelských aktivit se zájmy státu, které musí hájit pøedevším. 9. Okamžitì pøerušíme privatizaci a necháme prošetøit podvody Aèkoliv se v souvislosti s polistopadovou ekonomikou hovoøí zejména o privatizaci, žádná privatizace se dle našeho názoru neuskuteènila. Dnes již pøece každý soudný èlovìk musí dojít k názoru, že o nic jiného, než-li o obyèejné rozkradení státního majetku, v žádném pøípadì nešlo. Slovo privatizace, tak jak ho známe z ekonomických slovníkù, je v ÈR pouze mystifikaèní nálepkou. Pøed listopadem 1989 byl veškerý majetek støídavì nazýván státním nebo národním a kolektivnì vlastnìn a kolektivnì obhospodaøován. Kvalita hospodaøení nebyla dobrá, což byl také jeden z hlavních dùvodù, proè byla vítána zmìna. Všeobecnì se èekal
0/0
10.5.2003 9:51

PAVEL1

http://www.republikani.cz
Èeská republika potøebuje radikální zmìnu, a to ihned. Stávající režim, složený sice z nìkolika stran, ale se zcela shodným cílem - tj. rozkrást naší zem a kompletnì ji pøedat do rukou ciziny, se neosvìdèil a jeho pøípadné setrvání u moci mùže ohrozit samotnou existenci naší zemì. Dnes již totiž nejde jen o nìjaké dílèí problémy. Dnes se hraje o celou Èeskou republiku, tedy i o vás a vaše potomky. Usnout na vavøínech se nevyplácí. To ostatnì víme z nedávné minulosti.
Od roku 1938 naše zemì nezná národní vládu, která by vedla zcela standardní ekonomiku, neexperimentovala, nekradla a jejím prvoøadým cílem by byl ekonomicky silný a suverénní stát. Listopad 1989 vzbudil u vìtšiny lidí nadìje, že odchodem komunistického režimu pøijde koneènì zmìna. Ta pøišla. A znechutila náš národ natolik, že stále více volá po návratu režimu pøedchozího. Obèané si vybírají mezi dvìma zly, a to je na tom to nejhorší. Mnohdy totiž netuší, že oba režimy, a již ten minulý èi souèasný, mají jedno spoleèného - lidský potenciál. Bezcharakterní figurky, které tahaly za nitky moci pøed rokem 1989, nyní usilují o naše zaèlenìní do vyspìlé Evropy. Zajisté by pro nì nebyl žádný problém opìt (už ponìkolikáté ve svém životì) vymìnit stranickou legitimaci a vydávat se opìt za zapøisáhlé komunisty. Takovouto úzkou elitu, která v naší zemi vládne neomezenou mocí, je už tøeba neprodlenì vymést. Máme-li vybudovat ÈR od základu, jako úplnì nový stát, musí to být noví lidé, kteøí se na tom budou podílet. V našem národì je tìchto schopných a kvalifikovaných lidí nespoèet. Chybí jim pouze vùle pøihlásit se. Ztotožnit se s naším programem.
Republikáni prosazují názor, že radikálních zmìn mùže docílit pouze skuteèná - radikální - opozice. A tou naše strana je. Jsme nekomunistickou stranou, nemáme komunistickou minulost. Chceme navázat na to nejlepší, co kdy tato zemì mìla.
Nemáme ve zvyku šíøit prázdné fráze, aniž bychom skuteènì usilovali o realizaci svých cílù. Naše požadavky, které jsou obsaženy v následujících bodech Národního programu RMS, hovoøí zcela jasnì a srozumitelnì. Je na každém z vás, jak se k nim postavíte.
Republikáni Miroslava Sládka
1. Uskuteèníme revizi 17. listopadu a potrestáme
všechny vlastizrádce
Abychom mohli svùj program realizovat, musíme mít èistý stùl. Republikáni byli první a také jediní, kdo na politické scénì volal po zákazu komunistické strany. Vzpomeneme-li dnes na 17. listopad, mùžeme vùbec hovoøit o revoluci? Nového prezidenta zvolil komunistický parlament, do Obèanského fóra vstoupily davy bývalých komunistù, které se poté pøelily takøka do všech významných stran. Dnes již víme, že v listopadu 1989 k žádné skuteèné revoluci nedošlo. Výmìna komunistických kádrù není revolucí, ale fraškou. Kdyby tomu bylo jinak, nebyla by dnes vláda a parlament v rukou bývalých i souèasných komunistù.
Republikáni se nehodlají smíøit se skuteèností, že ještì nikdo z bývalých prominentù minulého režimu nebyl za své zloèiny potrestán. Naopak ti, kteøí byli komunistickým režimem poškozeni, se marnì dovolávají nápravy køivd. Chceme koneènì doøešit otázku rehabilitace v minulosti pronásledovaných a soudit osoby odpovìdné za devastaci naší zemì od roku 1948 do dneška. Zloèiny proti národu musí být potrestány. To se samozøejmì vztahuje i na souèasnost, tj. na aktéry neoprávnìného rozbití Èeskoslovenské republiky. 2. Vyhlásíme zpìtné referendum o vstupu do NATO RMS je zastáncem pøímé demokracie. O dùležitých státních rozhodnutích by mìli rozhodovat všichni obèané - tím by se zvýšila i samotná odpovìdnost obèanù za smìr a dìní ve spoleènosti a došlo by tak k prohloubení demokratických principù v naší zemi. Rozbití Èeskoslovenské republiky a vstup do vojenského paktu NATO bez vùle a souhlasu našich obèanù považujeme za pravý opak demokracie a výsmìch všem principùm vlády lidu. Nijak se to neliší od minulosti - opìt o nás, bez nás. Referendum chceme rozhodnì uskuteènit v pøípadì našeho èlenství v NATO. Nech si sami obèané urèí, zda chtìjí mít NATO nebo suverénní stát. My jejich rozhodnutí hodláme respektovat a podle toho také pøizpùsobíme naší zahranièní politiku. 3. Zrušením Senátu zavedeme jednokomorový parlament Dosud platná ústava vznikla v dobì rozbití Èeskoslovenska a na jejím vzniku se podíleli lidé, jejichž minulost je pøinejmenším pochybná. Proto chceme zcela novou Ústavu Èeské republiky, která by se nemusela mìnit pøi každé zmìnì vlády. RMS prosazuje jednokomorový parlament s pomìrným volebním systémem. Senát je podle nás zbyteèný a pøíliš drahý, a proto ho neprodlenì zrušíme. Drtivá vìtšina lidí Senát nechce, což se projevuje na velmi nízké volební úèasti. Omezíme všechny výhody, které si od roku 1990 poslanci odhlasovali. Zaèneme snížením poètu poslancù na 150, dále chceme dosáhnout odvolatelnosti poslancù na žádost volièù pøi porušení volebního programu. Politika je pøedevším odpovìdnost a služba národu. 4. Prezidenta budou volit obèané a nikoliv poslanci Prezident republiky bude volen pøímou volbou, tj. obèany této zemì a nikým jiným. Prezident musí být silnou autoritou, jeho èinnost se nebude omezovat pouze na udìlování m
0/0
10.5.2003 9:47

-ed

Kam patří Sládek ?
V minulých volbách ho stáhli jako již nepotřebnou , škodlivou politickou sílu a teď ho s vidinou zisku oprašují,protože se čeká volební úspěch malých stran a jaksi nevyšlo upevnění jejich moci pomocí OPO smlouvy.Ptáte se kdo ? Přece skuteční autoři  sametové revoluce , největšího podvodu na náš národ !
0/0
26.2.2002 22:55

john

Presne tak Sladek v cechah a Meciar na slovensku to vam patri!!!!to je parta lidi provas!!!
0/0
26.2.2002 2:07

posledni emigrant

Oddech
To jsem rad ,ze to bere Mira.Ze to nevzali Rozehnal se zeleznym Klauzem...
0/0
25.2.2002 15:42

Lukas

boze!
Boze!!! Hlavne mi nikdo nerikejte, ze je budete volit jenom protoze, ze nevite koho volit a chcete, aby "tam" (v PSP) bylo vic stran!(viz muj spolubydlici) Srandy v televizi je uz takhle dost, takze ani kvuli tomu ne:-)! Radsi jdete do kina!
0/0
25.2.2002 12:58

reno

bude sranda!
Nechci pořád koukat na toho arogantního vola Klause,máme tu dost jiných volů
k zvolení !!!! Volte VOLY voliči!
0/0
25.2.2002 12:00

Petr

Konecne opet nejaka zabava v TV ...
Abych pravdu rekl, zpestrovaci vystupovani pana Sladka v diskuznich televiznich poradech docela chybelo ... uz se tesim na pani Bobosikovou a pana Sladka v Sedmicce (dojde-li tedy k tomu) ci nekde jinde ... aspon se politicka scena trochu zveseli.
0/0
25.2.2002 11:19

Daněk Michal

hahaha
Tak Mr. Bean do politiky. Je to chobot a kdo ho volí ten je taky...!
0/0
25.2.2002 11:10

hunter

Berňák neměří všem stejně.
Co dělal berňák ve věci nezaplacených dluhů ODA? Nejsem příznivec republikánů, ale měřme stejným metrem.
0/0
25.2.2002 11:04

Josef

Re: Berňák neměří všem stejně.
Chyba. ODA nedluží nic na daních, ale ČP. Berňák na ně nemůže.
0/0
25.2.2002 11:30

Fero Žiga

kamoši to nesmi byt by sa tam sladek dostal volte kommunysty za tych dobre bolo!!! to on sladek nam romum odebere imale prispevki co mame co nase deti premyslejte!!! to taky praca velika stat na socyalnym i cely den to nik nevydi-sladka nemožno volit ni bili oni van jen slibi mezu kolem!!!
0/0
25.2.2002 10:38

igorek

Re:
Ty ten pravopis asi moc nežereš, že???
0/0
25.2.2002 12:14

john

Re:
presne tak Meciar na slovensku a Sladek v Cechah to je parta pro slovaki a cesi!!!!
0/0
26.2.2002 2:00

john

Re:
presne tak Meciar na slovensku a Sladek v Cechah to je parta pro slovaki a cesi!!!!
0/0
26.2.2002 2:01

Usáma s fusama

fašisti jsou zpátky...
naštěstí jich není moc...jestli to s nima dopadne jako včera s náckama ve Valmezu tak se nemáme čeho bát. každopádně FUCK SLÁDEK!!
0/0
25.2.2002 10:24

Chewie

Ubohej cirkus
To zase bude vostuda az toho chudcka pustej nekde pred kameru........
0/0
25.2.2002 9:59

Josef

Sláva
S tím exotem se snad nedostanou ani na obecní zastupitelstva.
0/0
25.2.2002 9:12

briza

Re: Sláva
Mne se libi uz ten nazev strany se jmenem Vudce. Samo o sobe to dost vypovida o mentalni urovni clenu. Jeste se pobavime (nekteri mozna az do place).
0/0
25.2.2002 9:42

igorek

Re: Re: Sláva
A co až Vůdce zemře? Nebo co když si založí novou stranu, třeba "Noví republikáni dr. Miroslava Sládka"?
0/0
25.2.2002 12:12

briza

Re: Re: Re: Sláva
Ne porvou se mezi sebou o to kdo z nich je ted ten Dr. Miroslav Sladek.
0/0
25.2.2002 12:35

Tatyrek

volil bych Sladka
Kdybych byl v Cechach, tak bych volil znova Sladka. Ne proto, ze bych plne souhlasil s jeho nazory nebo volebnim programem, ale proto, aby v tom parlamentu byla trochu sranda. Kdyz tam budou jen ti komunisticti -zlodeji z ODS a hlupaci z CSSD- tak to bude stat zase za h.... Protoze jsem na krasne slunne Floride, tak mi je temer uplne jedno koho si zvolite - stejne ten bordel nikdo ze zhora nedokaze zmenit. Preji vam taky takovy teply a slunecny den, jako je zde (predpoved na dnes 26 C).
0/0
25.2.2002 9:09

Mysak

Re: volil bych Sladka
takovej magor muze na Floride tak akorat uklizet hajzly...
0/0
25.2.2002 11:36

Baron

Jen je skoda
ze republikanum urady tak tychle obstavili konta a zabavili majetek. Proc to stejne nepostihlo minimalne ODU??? Nejsem Republiakan, fasisti kteri se zastituji republikanskym pohledem na svet. Ale spravedlnost by snad mohla platit pro vsechny
0/0
25.2.2002 9:07

Evžen

Sládek?
A proč ne?
0/0
25.2.2002 6:34

Vladimír Stwora

Víly a auta...
...jsou samozřejmě problém. Ale domnívám se, že sdělovací prostředky nereferují stejně o ostatních politicích. Alespoň ne s tímto jedovatým pod-tónem. Pokud vím, tak takový Fencl není o nic lepší. A jsou desítky dalších, jemu (Fenclovi) podobných.
Jinak proti vstupu do EU jsem také, proti členství v NATO rovněž a ani já nechci, aby se Česko stalo odpadištěm přistěhovalců z celého světa. Nejsem náhodou nakonec také Republikán?
0/0
25.2.2002 3:06

Antibubak

Re: Víly a auta...
Diky za nazor, ja taky asi nejsem Republikan, jenom nemohu spat a proto jsem si dovolil svuj nazor. Moc veci se mi v CR nelibi. A pral bych si, i jiste jako cely narod a Vy, aby se veci daly do poradku. Nevim ale, jestli to neni marny boj.
0/0
25.2.2002 3:38

af

Re: Víly a auta...
No asi tedy budes republikan. Kdzy teda chcete omezit imigranty, tak by se melo omezit taky cestovani a emigrace z CR, ne? zavedeme proste komunismus a bude to. Fakt me to vase omezeny mysleni leze na nervy. Meli byste si udelat takovej malej republikanskej vatikan v tom havlickove brodu, postavit kolem sebe plot a nechat laskave normalni obcany na pokoj.
0/0
25.2.2002 7:35

Antibubak

Re: Re: Víly a auta...
Diky za nazor i za tykani. Omezit emigraci z CR??? Proc??? Vzdyt preci zvitezila demokracie a nikdo neni omezovan ve svych svobodach.!! Kdo by potom chtel emigrovat?? Nebo, ze by si nekteri policti exponenti staveli vily mimo republiku?? ( Sladek pry stavi v Cechach). Tomu snad ani verit nemohu. Snad by prece nechteli nasledne emigrovat??!! A unikat spravedlivemu trestu?? !! PROC??? Zda se, ze Vy (promin - ty, uz si tykame) asi zadnou vilu mimo Vysocinu nemas, nechapu proc, ale asi ti k tomu zabranila tvoje vrozena inteligence.
0/0
25.2.2002 20:05

Antibubak

jeste jednou
omlouvam se za tiskove preklepy v mem prechozim prispevku, ale jeste me napadla jedna ironicka otazka - maji-li Republikani sjezdy v Havlickove Brode, neprohlasi se toto mesto z moci uredni a prezidentske za nakazene slintavkou?
0/0
25.2.2002 3:03

Antibubak

NEUROL i Chocholouska
Ano, souhlas, NEUROL i Chocholouska bych predepsal, ovsem vsem znamym politikum i jejich stranam. Jak si Dr. Sladek porizuje vily (luxusni), jak se vseobecne informuje, nevim. Nevim ani, jak si ostatni politicti exponenti porizuji luxusni vily. Vim jenom, ze zivotni uroven v CR silne klesla a stale klesa. Najde se nejaky frajer, ktery to da do poradku? Nebo tu bude az ta Evropsaka Unie? Buh s ni. Ani netusi, jak jim to tam zprivatizujeme. Hura do voleb....
0/0
25.2.2002 2:52

Antibubak

NEUROL i Chocholouska
0/0
25.2.2002 2:46

Strawberry

Myslel jsem ze uz je nekde na bahamach
Všem voličům Míry Sladků doporučuji NEUROL :-))) nebo rovnou navštívit MUDr.Chocholouska.
0/0
25.2.2002 1:28

Mira

Bomba
Dobrá zpráva. Ať mu to vyjde.
0/0
25.2.2002 0:22

ergo

Re: Bomba
Jdi do pr.... Mirku.  Doufam ze ti tvoji "cikani" te jednou podrezou hrdlo.
0/0
25.2.2002 9:23

Najdete na iDNES.cz